Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Ali el Kari ( Nuruddin Ali b. Sultan el Herevi )

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 3915  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Molla Ali el Kari 16. yy.
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Afganistan/Herat Mekke 1014(1605)
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
   
وظائفه تخصصاته
Hoca, Allame, Fıkıh, Kelam, Hadis, Tefsir, Hat Sanatı, Tasavvuf, İslam Bilimleri,
اللغات التي يجيدها مذهبه
Arabça, Farsça, İtikadı: Ehli Sünnet(Selefiyye)Anlayışa Uygun,
       
Yazar No: 3915 عدد الزيارة : 13260 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب
1 Tezyinül İbade fi Refis Sebbabe
2 Şerhu Şerhi Nuhbetül fiker
3 Şerhu ş Şifa
4 Senedül enam şerhu Müsnedil İmam
5 Mirkatül mefatih
6 Minehur Ravzil Ezher fi Şerhil Fıkhil Ekber
7 Fethu babil inaye
8 El Mübinül muin li fehmil Erbain
9 el Minehul Fikriyye Bi Şerhil Mukaddimetil Cezeriyye
10 El Meslekül mütekassıt bil mensekil mütevassıt
11 El Maşnu fi macritetil hadisil mevzu (el Mevzaatüs şuğra)
12 El Hizbül azam vel virdül efham
13 el Hırzüs Semin (el Hısnül Hasin Şerhi )
14 El Esrarül merfua fil ahbaril mevzua
15 El Ehadisül kudsiyye vel kelimatül ünsiyye
16 El Birre fi hubbil hirre
17 Cemul vesail fi şerhiş Şemail

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

Ali el Kari  (Ebü'l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Sultân Muhammed el-Karî el-Herevî)

 

Tanınmış Hanefî fakihi, muhaddis, müfessir ve kıraat âlimi.

Herat'ta doğdu.

İlk tahsilini burada yaptıktan sonra Mekke'ye gitti ve oraya yerleşti.

Mekke'de Ali el-Müttaki el-Hindî, İbn Hacer el-Heysemî ve Allâme Kutbüddin el-Mekkî gibi âlimlerden ders al­dı.

Başta fıkıh ve hadis olmak üzere kı­raat, tefsir, akaid ve kelâm, tasavvuf, tarih, dil ve edebiyat alanlarında devri­nin önde gelen âlimleri arasında yer al­dı.

Kıraat ilmine olan vukufundan dolayı el-Kârî veya genel olarak Molla Ali el-Kârî diye anılır.

Resmî hiçbir görev ka­bul etmedi.

Sülüs ve nesih yazıda mahir idi

Geçimini, kenarına tefsir ve kıraatle ilgili açıklamalar koyduğu mushaflar yazmakla sağlardı.

Bazı ko­nularda İmam Malik ve Şafiî'ye itirazda bulunması, Hanefîleri tenkit eden Şafiî fukahasına ağır bir dille cevap vermesi ve Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin vahdet-i vücûd felsefesine şiddetle karşı çıka­rak onu tekfir etmesi gibi sebeplerle bazı çevrelerin antipatisini kazanmıştır.

Hanefî mezhebine son derece bağlıydı.

Tasavvufa olan ilgisi yanında İbn Teymiyye ve İbn Kayyim'in ilmî kudretleri­ni takdir etmiş ve onları savunmuştur.

Özellikle mevzu hadislerle ilgili çalış­malarıyla da tanınan Ali el-Kari, itikadî konularda Selefıyye'nin görüşlerini be­nimsemiş, bu sebeple kelâm ve tasav­vuf konularındaki aşırı temayüllere kar­şı çıkmıştır.

Muhalifi birçok âlim ve mu­tasavvıfın onun eserlerinin okunmaması yolundaki menfi tavır ve telkinleri, ken­di sahalarında değerli olan bu eserlerin elden ele dolaşıp okunmasına engel ola­mamıştır.

Şevkânî, bazı konularda bü­yük imamlara itirazda bulunmaktan çekinmemesini bir müctehidde bulunması gereken tavır olarak değerlendirirken Abdülhay el-Leknevî ile diğer bazı âlim­ler (bk. Halil İbrahim Kutlay, s. 95-96) onu 1000. yılın başlarındaki müceddidlerden saymışlardır.

Kendisi de "tahdîs-i ni'met" kabilinden bunu bizzat dile ge­tirmiştir (bk. İbn Âbidîn, s. 346).

Ali el-Kârî, İslâmî ilimlerin her dalında 180'e yakın eser vermiş ve bun­ların hemen hepsinin yazma nüshaları günümüze kadar gelmiştir (geniş bilgi için bk. Halil İbrahim Kutlay, s. 115–116).

 

Eserleri:

El-Eşmârü'l-ceniyye fî esma'i'l-Hanefiyye

Şerhu'l-Mu-vatta -

Envârü'l-Kur'ân ve esrârü'l-furkân-

Şerhu 'Akâ'idi'n-Nesefî

Ferâ'idü'l-kalâ'id an ehâdîsi Şerhi'l-Akâid

Şerhu'ş-Şuübiyye

 

Hadis:

Mirkâtü'l-mefâtîh'

El-Esrârül-merfû'a fi'l-ahbâri'l-mevzû'a

El-Maşnû fi macriteti'l-hadîsi'l-mevzû

El-Ehadîsül-kudsiyye ve'l-kelimâtü'l-ünsiyye

El-Mübînü'l-mu'în li-fehmi'l-Erba'în

Şerhu ş-Şifâ'

Senedü'l-enâm şerhu Müsnedi'l-İmâm

Cemu'l-vesâ'il fi şerhi'ş-Şemâ'il

Şerhu Şerhi Nuhbetü'l-fiker

El-Birre fi hubbi'l- hirre

 

Fıkıh:

Fethu bâbi'l-'inâye

El-Meslekü'l-mütekassıt bi'l-mensekil-mütevassıt

Fethur-rahmân bi-fezâ'ili şa'bân

Şerh alâ nebze fi ziyâreti'l-Mustafâ (Bulak 1287, hacla ilgili üç risâlesiyle birlikte)

El - Hizbü l- azam vel - virdül - efham

El-Hırzü's-semîn

Er-Râ'id ti mesâ'ili'l-ferâ 'id (Beyrut 1290; Baabda 1318)

Risale ti tezyîni'l-ibare li-tahsîni'l-işdre (Kahire 1312)

Tezyînü'l-ibâde fi ref'i's-sebbâbe

 

Akaid ve Kelâm:

Minehu'r-ravzi'l-ezher fi şerhi'l-Fıkhi'l-ekber

Dav'ü'l-me'âlî şerhu Bed'i'l-emâlî (Delhi 1884; Bombay 1295, İstanbul 1293, 1302, 1304, Hüsni Efendi'nin Türkçe tercü­mesiyle; 1319; Dımaşk 1379; Kahire 1349)

Şerhu Ayni'l-ilm ve zeyni'l-hilm (İstanbul 1292, 1294, 1301; Kazan 1856; Lahor 1309; Kahire 1351)

El-Meşrebü'l-verdî ti hakikati (mezhebi)'l-Mehdî (Kahire 1278)

 

Kıraat:

El-Minehu'l-Fikriyye bi-şerhi'l-Mukaddimeti’l- Cezeriyye

 

Biyografi:

Menâkıbü'l-İmâmi'l-A'zâm (Haydarâbâd 1332)

Nüzhetü'l-hâtıri'l-fâtir ti tercemeti Seyyidî eş-Şerîf Ab dilkâdir (İstanbul 1307)

el-Madinü'l-adenî fî feza'ili Üveysi'l-Karanî (İs­tanbul 1307)

 

 

click here click married affairs
click beautiful women cheat what makes husbands cheat

الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
Ali el-Kârî. el-Maşnû' (nşr. Abdülfettâh Ebû Gudde), Kahire 1404/1984; a.mlf., el-Esr&rulmerfü'a fi'l-ahbâri'l-meuzû'a (nşr. Muhammed es-Sabbâğ), Beyrut 1391/1971; a.mlf. Fethu bâbi'l-'inâye (nşr. Abdülfettâh Ebû Gudde),Haleb 1387/1967; a.mlf, Kırk Kudsî Hadîs (trc. H. Hüsnü Erdem), Ankara 1985, s. 44-47;Muhibbi. Hulâşatül-eşer, Kahire 1284, III, 185-196; Müstakimzâde. Tuhfe, s. 324; ŞevkânT. el-Bedrü'Hâli'', I, 445; İbn Âbidîn. Mecmû'atü'r-resâ'il, s. 346; Sıddık Hasan Han, et-Tâcü'l-mükellel, Beyrut 1404/1983, s. 398; Leknevî. el-Fevâ'idü'l-behiyye, s. 8; Serkîs, Mu'cem, II,1791-1794; Brockelmann, GAL, I, 177, 441, 449,455, 549; II, 259, 517-523; SuppL, I, 298, 524,648, 683, 726, 749, 764; II, 277, 539-543; Ziriklî, el-A'lâm, V, 166; Kehhâle, Mu'cemü'l-mü'ellifîn, Vill, 100; Ö. Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, İstanbul 1973-74, II, 681-683; Ab­dullah Mirdâd Ebü'1-Hayr, el-Muhtaşar miri Ki­tabi fieşri'n-neur ve'z-zeher fî terâcimi efSiıli Mekke mine'l-karni'l-'âşir ile'l-karni'r-râbi''aşer (nşr. M. Saîd el-Amûdî — Ahmed Ali),Cidde 1406/1986, s. 365-369; Halil İbrahim Kutlay. el-imâm cAli el-Kârî ve eşeruhû fî 'il- mi'l-hadîş, Beyrut 1408/1987; G. Rex Smith,"Al-Birrah fi hubb al-hirrah-a 10th/16th century Arabic text on pussy cats", Arabian and Islamic Studies, London 1983, s. 134-145; Önder Akıncı — Süleyman Uludağ, "Ali Kâri", İBA, I, 180.
click here click married affairs
read here read read

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 8.12.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...