Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

İhyau Ulumiddin

 Kitap Detayı Kitap No : K- 88  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Gazali, Muhammed b. Muhammed el Gazali Akaid Arabça
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
   
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 88 Hit : 10199 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Tehafütül Felasife
2 Nasihatül Müluk
3 Mizanül Amel
4 Miyarul İlm
5 Mişkatül Envar
6 Mihakkün Nazar fil Mantık
7 Mekasidül Felasife
8 Mecmuatü Resailil İmam el Gazali
9 Mearicül Kuds
10 Kitabül Erbain fi Usulid Din
11 Kavaidul Akaid
12 Kanunüt Tevil
13 İlcamül Avam an İlmil Kelam
14 İhyau Ulumiddin
15 Fedaihul Batıniyye / فضائح الباطنيّة
16 Faysalüt Tefrika Beynel İslami vez Zendeka
17 Eyyühel Veled
18 er Risaletül Kudsiyye
19 el Veciz / الوجيز
20 el Münkiz mined Dalal
21 el Maksadül Esna
22 el Kıstasül Müstakim / القسطاس المستقيم
23 el İntisar li ma Vakaa fil İhyai minel Esrar / الانتصار لما وقع في الاحياء من الاسرار
24 el İktisad fil İtikad
25 el Hikme fi Mahlukatillah
26 ed Dürretül Fahira fi Keşfi Ulumil Ahira
27 Cevahirul Kuran / جواهر القران

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı
1 Tehafütül Felasife
2 Mizanül Amel
3 Miyarul İlm
4 Mişkatül Envar
5 Mihakkün Nazar fil Mantık
6 Mekasidül Felasife
7 Mecmuatü Resailil İmam el Gazali
8 Mearicül Kuds
9 Kitabül Erbain fi Usulid Din
10 Kavaidul Akaid
11 Kanunüt Tevil
12 İlcamül Avam an İlmil Kelam
13 Fedaihul Batıniyye / فضائح الباطنيّة
14 Eyyühel Veled
15 er Risaletül Kudsiyye
16 el Hikme fi Mahlukatillah
17 ed Dürretül Fahira fi Keşfi Ulumil Ahira

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı
1 Müellefat el Gazali / مؤلفات الغزالي
2 Mecmuatü Resailil İmam el Gazali
3 İmam Gazzaliye Göre Nefis ve Nefis Eğitimi
4 İmam Gazalinin Eğitim Anlayışı
5 İmam Gazali ve Nübüvvet Anlayışı
6 Gazzalinin Nesih Anlayışı
7 Gazzalinin Minhacül Abidin Adlı Eserinde Geçen Hadislerin Tahric ve Değerlendirilmesi
8 Gazaliye Göre Yaratma
9 Gazaliye Göre Tanrı Hakkında Konuşmak
10 Gazalinin Kelam Anlayışında Delil ve Delil Türleri
11 Gazalinin Eğitim Görüşü
12 Gazalinin Düşünce Sisteminde Aklın Yeri
13 Gazalinin Ahlak Felsefesinin Psikolojik Temelleri
14 Gazalide Tasavvuf Felsefesi
15 Gazalide Siyaset Düşüncesi
16 Gazalide Kesb Kavramı
17 Gazalide İman Bilgi İlişkisi
18 Gazalide İlahi Adalet Düşüncesi
19 Gazalide Hidayet ve Dalalet Kavramları
20 Gazalide Din Devlet İlişkisi
21 Gazali ve İbn Rüşdde İmkan İmkansızlık ve Zorunluluk
22 Gazali Düşüncesinde İnsan Psikolojisine İlişkin Bulgular
23 Eleştiri ve şüphe Temelinde Gazalide Bilgi Meselesi
24 Creation and the Cosmic System al Ghazali & Avicenna
25 Aristotle and al-Ghazali
26 Al-Ghazālī on Divine Essence A Translation from the Iqtisād fī al-I’tiqad with Notes and Commentary
27 al Ghazzali on Repentance
28 al Ghazalis Contested Revival Ihya Ulum al Din and its Critics in Khorasan and the Maghrib
29 Al Ghazali The Mystic
30 Al Ghazali and the Ismailis A Debate on Reason and the Authority in Medieval Islam
31 al Ghazali and the Asharite School
32 al Ghazali Abstinence in Islam Kasr al Shahwatayn
33 A Moslem Seeker After God

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Problem ve Tartışmalarıyla Gazali ve İbn Rüşde Göre İmkan Meselesi
2 Munkızın Bilgileri Işığında Gazzali ve Felsefe
3 Gazzali mi İbn Rüşd mü ?
4 Gazaliye Göre Nazari ve Tatbiki Siyaset
5 Gazaliye Göre Kuranın Tefsiri
6 Gazalinin Kurb Nazariyesinde Allahın Sıfatlarının Anlam ve Önemi
7 Gazalinin Eserlerinde Yahudiliğe Yaklaşımı
8 Gazali ve İbni Rüşde Göre Mucize
9 Gazali Felsefesinde Varlık ve Mertebeleri Bakımından Hadisler

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı
1 The Mysteries of Worship in Islam (İhyadan ibadetler bölümünün çevirisi )
2 The Mysteries of Purity ( İhyadan Kitabü esrarit tahare çevirisi )
3 The Mysteries of Fasting ( İhyadan Kitabü esraris savm çevirisi )
4 The Mysteries of Almsgiving ( İhyadan Kitabü esrariz zekat çevirisi )
5 Book on the Etiquette of Marriage ( İhyadan adetler bölümü çevirisi )

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı
1 İthafus Sadetil Müttakin bi Şerhi İhyai Ulumid Din

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı
1 el Milel ven Nihal / الملل و النحل

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı
1 Haşiye alel İhya
2 Haşiye ala İhyai Ulumid Din / حاشية علي احياء علوم الدين

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı
1 Tariful Ahya bi Fedailil İhya / تعريف الاحياء بفضائل الاحياء
2 Risale Havle Kitabi İhyai Ulumid Din / رسالة حول كتاب احياء علوم الدين
3 İlamul Ahya bi Ağlatil İhya / اعلام الاحياء باغلاط الاحياء
4 el Keşf vel İnba an Kitabil İhya / الكشف والانباء عن كتاب الاحياء
5 el İtkan Fi Ulum el Kuran / الاتقان في علوم القرآن
6 el İntisar li ma Vakaa fil İhyai minel Esrar / الانتصار لما وقع في الاحياء من الاسرار
7 ed Dıyaul Mutelali fi Taakkubil İhya lil Ğazali / الضياء المتلالي في تعقب الاحياء للغزالي

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

İhyau Ulumi'd-din (Dini İlimlerin İhyası)

 
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) başta tasavvuf ve ahlâk olmak üzere fıkıh, kelâm gibi ilimlere bilhassa amaçları bakımından yeni yaklaşımlar getiren önemli eseri.

Gerek ismi gerekse kısa önsözündeki açıklamalar, Gazzâlî'nin bu eseri İslâm ümmeti için bir ıslah projesi niteliğinde kaleme aldığını göstermekte, eski ve yeni ilim çevrelerinde de genellikle İhyâ'ın böyle bir iddia ile yazıldığı kabul edilmektedir. Müellif eserin önsözünde, âhiret yolunun öncüleri olması gereken âlimlerin şeytanın aldatmasına kapılmış şekilciler olduğundan yakınır; bunların ilim kavramını yozlaştırdıklarını, ilmi siyasetçilerin taleplerine uygun olarak verilen fetvalardan veya içeriksiz kelâmî tartışmalardan ya da vaizlerin sıradan insanları etkileyen tumturaklı konuşmalarından ibaret sayarak halkı yanılttıklarını söyler; gerçek ilimlerin ve selef-i sâlihînin takip ettiği âhiret yolunun artık unutulduğunu görerek İhyâyü adını verdiği kitabı yazmanın gerekli olduğu kanaatine vardığını belirtir Dikkatle bakıldığında eserde, müslümanlann içine düştüğü dinî-ahlâkî ve kültürel yozlaşmanın ve bunların İçtimaî ve siyasî yansımalarının İncelendiği anlaşılır. Klasik kaynaklarda Gazzâlî'nin İhyâ inziva döneminde (1095-1105) kaleme aldığı kaydedilmektedir. Gazzâlî de tarih belirtmeden eseri bu dönemde yazdığı kitaplar arasında zikreder. Maurice Bouyges kitabın 488-495 (1095-1101) yıllan arasında telif edildiği kanaatindedir.
Dört ciltten oluşan eserin her cildinde "kitâb" başlığı altında on konu işlenmiştir. "Rub'u'l-ibâdât" başlıklı ilk ciltte ilim, akaid, temizlik, namaz, zekât, oruç, hac. Kur'an tilâveti, zikir ve dua, virdler ve gecelerin ihyası konuları ele alınmıştır. Bu bölümün en önemli özelliği, ibadetlerin zahirî usul ve erkânı hakkında bilgi verildikten sonra fıkıh kitaplarından farklı olarak bunların ihlâs, huşu gibi müellifin "kalbin amelleri" dediği manevî şartlarıyla ahlâkî boyutları üzerinde de durulmasıdır. Bu niteliğiyle İhyû, İslâm kültür tarihinde ibadet psikolojisi bakımından özel bir yere sahiptir. Yeme içme âdabı, evlilik, ekonomik hayat, helâl ve haram, ülfet, kardeşlik, sohbet ve muaşeret âdâ-bi; uzlet, semâ ve vecd; emir bi'l-ma'rûf nehiy ani'l-münker, maişet âdabı ve Peygamber'in ahlâkına dair "Rub'u'l-âdât" başlığını taşıyan II. ciltte Gazzâlî'nin İslâ-mî bir aile, devlet, toplum ve iktisat düzeninin teorik temelini ortaya koymaya çalıştığı ve bunu büyük ölçüde başardığı görülmektedir. Bu modelde asıl unsurun ailevî, içtimaî, iktisadî, siyasî vb. ilişkileriyle ilgili dinî ve ahlâkî bilgisi, bilinci, duyarlılığı ve sorumluluk duygusu gelişmiş fertler olduğu görülür. Bu gelişmenin sağlandığı fertlerin elindeki dünya hayatının kendisi güzel olacağı gibi bu hayat âhiret mutluluğunun da hazırlayıcısı olacaktır. "Rub'u'l-mühlikât" başlıklı III. ciltte insanın manevî, ahlâkî yönü, nefsin terbiye edilmesi, yeme içme ve cinsel arzuların kontrol altına alınması, dilin afetleri; gazap, kin ve haset; dünyanın anlamı ve önemi; cimrilik ve mal tutkusu: mevki tutkusu ve riya; kibir, kendini beğenmişlik ve kuruntu (gurur) konulan ele alınmıştır. Gazzâlî bu konuları işlerken ahlâk ve tasavvuf literatüründen geniş ölçüde yararlanmakla birlikte son derece dirayetli psikolojik ve pedagojik tahlilleriyle seleflerini aşmıştır. Gazzâlî, kendi deyimiyle bu ahlâkî hastalıkların psikolojik ve sosyal sebeplerini ve iyileştirme yollarını gösterirken her seviyedeki okuyucusunu bir iç gözleme yöneltmekte, onu kendi ruhunu tanımaya, ahlâkî şuurunu ve iradesini harekete geçirmeye sevketmektedir. Bu cildin "Zemmü'l-câh ve'r-riyâ" bölümünde insandaki mevki tutkusunun psikolojik temelleri incelenirken ortaya konan insan tasavvuru felsefî antropoloji bakımından önemlidir. Ayrıca bu cildin sonunda "Zemmü'l-ğurûr" başlığı altında, dönemin İslâm toplumuyla ilgili olarak gerçekçi ve yararlı bir dindarlık eleştirisi yapılmıştır. "Rub'u'l-münciyât" başlığını taşıyan son bölümde ise tövbe, sabır ve şükür, havf ve recâ, fakr ve zühd, tevhid ve tevekkül, muhabbet, şevk, ünsve rızâ; niyet, ihlâs ve sıdk; murakabe ve muhasebe, tefekkür, ölüm ve âhiret hayatı konuları incelenmiştir. Ancak bu başlıklar altında dar anlamda tasavvufî ve ahlâkî görüşler ortaya konmakla yetinilmemiş. konunun özelliğine göre ince fikrî ve felsefî tahliller de yapılmıştır. Meselâ tövbe, sabır ve şükür, tevhid ve tevekkül bölümlerinde yeri geldikçe irade ve özgürlük problemi üzerine ortaya konan görüşler müellifin felsefî, kelâmî ve tasavvufî birikimi yanında dehasının da bir ürünü sayılacak değerdedir. İslâm filozofları. Gerek felsefesinin bütün konularına ilgi duydukları ve bu alanda eserler verdikleri halde sanat felsefesini ihmal etmişler, ilk defa Gazzâlî İhyâ'ın IV. cildinde sanat felsefesine dair parlak tahliller yapmış, güzellik ve ahenk kavramlarını inceleyerek buradan Allah'ın varlığını ispata gitmiştir.
İhyâü ulûmi'd-dîn"in ana bölümleriyle ihtiyaç duyuldukça alt bölümlerinde önce konuyla ilgili âyet ve hadisler genellikle yorum yapılmadan sıralanmış: ardından Hulefâ-yi Râşidîn ile Abdullah b. Mes'ûd, Selmân-ı Fârisî, Ebû Süleyman ed-Dârânî, Ebü'd-Derdâ, Ebû Zer el-Gıfârî, Hasan-ı Basrî, Süfyân es-Sevrî gibi zühd ve takvâlarıyla tanınan sahâbî ve tabiî âlimlerinin; Cüneyd-i Bağdadî, Zünnûn el-Mısrî, Bâyezîd-i Bistâmî, Fudayl b. İyâz, Yahya b. Muâz gibi ilk dönem sûfilerinin sözleri aktarılmıştır. Abdullah b. Mübarek, Haris el-Muhâsibî, Ebû Tâlib el-Mekkî, Abdülkerîm el-Kuşeyrî gibi mutasavvıfların eserleri İhyâ'ın tasavvufî konulardaki başlıca kaynaklarıdır. Gazzâlî isimlerini zikretmemekle birlikte İhvân-ı Safa risalelerinden. Ebû Hayyân et-Tevhîdî, İbn Sînâ, İbn Miskeveyh gibi filozofların eserlerinden de yararlanmıştır. Yine ismini kaydetmemesine rağmen en çok faydalandığı eserlerden biri de Râgıb el-İsfahânî'nin ez-Zerfa ilâ mekârimi'ş-şe-ri'a adlı ahlâk kitabıdır. İhyamda yer alan hadislerle ilgili tahrîc çalışmaları, müellifin başta Kütüb-i Sitîe olmak üzere en az yirmi hadis mecmuasından istifade ettiğini göstermektedir.
Müellifin Önsözdeki hem naklî hem aklî delillere dayanacağına dair vaadine uygun olarak eserde hemen her konunun anlamı ve önemiyle ilgili nakillerin ardından çoğunlukla "beyânü hakîkati" başlığı altında konunun esası ve mahiyeti hakkında başarılı açıklamalar, yorumlar, ince tahliller ve tesbitler yapılır. Gazzâlî'nin fikrî ve felsefî birikimini, ufkunun genişliğini ve dehasını yansıtması bakımından dikkat çeken bu incelemeler İhyâ'ın o güne kadar yazılmış olan tasavvuf, ahlâk ve bazı yönlerden felsefe literatürünü aştığını kanıtlayacak niteliktedir.
İhyâ'ın Türkiye'de ve Türkiye dışındaki kütüphanelerde bulunan yüzlerce tam ve kısmî yazması içinde en eskisi, muhtemelen Muhtaşarü'l-İhyâ başlığını taşıyan 502 (1108-1109) tarihli nüshadır. Eserin IV. cildine ait diğer bir yazma ise 553 (1158) yılında istinsah edilmiştir. Tahran'daki Meclis-i Şûrâ-yı Millî Kütüphanesi'nde İhyâ'm IV. cildinin başından "Kitâbü'I-Havf ve'r-recâ'" bölümünün sonuna kadar olan kısmını içeren yazma 597 (1200) tarihini taşımaktadır. Muhtemelen ilk defa 1269'da (1853) Kahire'de (Bulak) basılan ve daha sonra pek çok baskısı yapılan eserin henüz ilmî bir neşri gerçekleştirilmemiştir.
Gazzâlî'nin kardeşi Ahmed el-Gazzâlî tarafından Lübâbü İhyâi euiûmi'd-dîn adıyla ihtisar edilen esere daha sonra da pek çok ihtisar yazılmış olup bunlardan bazıları şunlardır: İbnü'l-Cevzî, Minhâcü'l-küşıdîn Muhammed b. Ömer b. Osman el-Belhî. ıAynü'l-Hlm ve zeynü'l-hilm, Abdülvehhâb b. Ali el-Ha-tîb el-Merâgi, Lübâbü'1-îhyâ1; Muhammed b. Ali b. Ca'fer el-Aclûnî. İhya, Seyyid Muhammed Murtazâ ez-Zebîdî tarafından İthâfü's-sâdeti'l-müttakîn bi-şerhi esrâri İhyâ adıyla şerh edil m iştir (Kahire 1311). On ciltten oluşan bu şerhin başında Gazzâlî'yi tanıtan geniş bir giriş bulunmaktadır (I, 2-53) Eserin, XIX. yüzyılda Yûsuf Ahmed Sıdkı tarafından yapılan Siyeru umûmi'l-muvahhidm tercümetü ve şerhu îhyâü ulûmi'd-dîn başlıklı dokuz ciltlik Türkçe tercüme ve şerhi İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde kayıtlıdır.
Müeyyedüddin Muhammed el-Hârizmî. 620 (1223) yılında Hindistan Hükümdarı İltutmış'ın isteği üzerine İhyâ'ın tamamını Farsça'ya çevirmiş, bu çevirinin bazı kısımları yayımlanmıştır. VII. yüzyıla ait diğer bir Farsça tercüme ile II. cildine ait bir serbest tercümenin mütercimleri bilinmemektedir. Eser. ilk defa Bostanzâde Mehmed Efendi (ö. 1006/1598) tarafından Yenâbîu'l-yakin ulûmi'd-dîn adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir. Süleyman Tevfîk el-Hüseynî'nin I. cildin ikinci bölümünün  sonuna kadar getirebildiği Türkçe tercümesi basılmıştır (İstanbul 1326-1327). İhyâ'ın tamamını Ahmed Serdaroğlu (Ankara 1963; İstanbul 1974) ve Ali Arslan Aydın (İstanbul 1977) Türkçe'ye çevirmiştir. Eser. M. Ah-sen Sıddîki tarafından Mezâkku'l-'ârifîn başlığı altında Urduca'ya da tercüme edilmiştir (Leknev 1331).
Gazzâlî'nin eserlerinin Batı dünyasında tanınmasını sağlayan Raimundo Martini 1256-1257 yıllarında kaleme aldığı Explanatio symboli apostolorum adlı eserinde hyd'a atıfta bulunmuştur. Martini'nin Gazzâlî'ye nisbet ettiği De Penİtentia (tövbeye dair), Probatorium (kanıt) ve Epistole adamicum  adlı eserler muhtemelen ihyâ'ın ilgili bölümleridir. Martini ile aynı dönemde yaşamış olan Süryânî-Ya'kübî papazı Ebü'l-Ferec İbnü'I-İbrî fazilet, rezilet, ruh temizliği gibi ahlâk konularını işlediği eserlerinde alıntılar yapmıştır. Miguel Asin Palacios aynı yazarın j/ıyâ'dan misaller, vecizeler ve şiirler aktardığını da bildirir.
İhyâ'ın Batı dillerine yapılmış çok sayıda kısmî tercümesi bulunmaktadır. Hans Bauer eserin ilk cildinin aslında müstakil bir kitap olan "Kitâbü Kavâcidi'l-'akâid" başlıklı ikinci bölümünü 1922'de Almanca'ya çevirmiş, daha sonra IV. cildinden "Kitâbü's-Sidk ve'n-niyye ve'l-ihlâs" bölümünün, II. cildinden "Kitâbü Âdâbi'n-nikâh"ın ikinci babının ve "Kitâ-bü'l-Helâl ve'I-harâm"ın üçüncü babının açıklamalı çevirisini yayımlamıştır (Halle 1916). Eserin ibadetlere dair bölümü Edwin E. Calverley tarafından bir giriş ve açıklamalarla birlikte İngilizce'ye çevrilmiştir (Madras 1925). Diğer bazı kısmî çeviriler şunlardır: "Untersuchungen zu Ghazzalis Kitab at-Tauba Ihyâ3 Vlüm al-Din: Kitab Âdâb al-Macisha wa Akhlâk al-Nubuwwa The Book oi Knowledge:
The Foundations of the Articles of Faith: The Kitâb Qavöcid al-ıAqtfid Mysteries of Almsgiving: The Kitâb Asrâr aî-Zekâh of ihya' ''ölüm al-Dîn The Mysteries of Purit: The Kitâb Asrâr al-Tahâiah of al-Ghazüli's Ihyâ' 'Ulûm a-Din The Recitotion and the Interpretation of the Our'dn: al-Ghazâli's Theory Muhammad AbulQuasem, Kuala Lumpur 1979 Invocations and Supplications: Kitâb al-Adhkâr va'd-Datawât The Remembrance of Death and theAfter-life: Kitâb Dhikr a!-Mawt va mâ Ba'-dah  imâm Gazzâti's Ihyâ ıUlûm id-Din Temps et prieres: prieres et invications, extraits de l'Ih-yö' \ılüm al-d'm .
Gazzâlî'den bahseden hemen bütün tabakat kitaplarında İhya3 hakkında da bilgi verilmektedir. Ayrıca İslâm düşünce tarihine, özellikle İslâm felsefesi, tasavvuf ve ahlâka dair eski ve yeni çalışmalarda eser hakkında malûmata rastlanır. İhyâ üzerine pek çok İlmî çalışma yapılmıştır. Miguel Asin Palacios"un Algazel, domatica, moral, yascetica başlıklı doktora tezi (Madrid 1901) bu alandaki ilk modern çalışmalardandır. Aynı yazarın La espiri-tuaîidad de Algazel y su sentido cristiano başlıklı eseri İhyâ'ın bazı bölümlerinin tahlil, tahkik ve neşrinden ibaret olup dört ciltten meydana gelmektedir. Diğer çalışmalardan bazıları şunlardır: S. M. Zvvemer, "Jesut Crist in the İhya of Al-Ghazalİ   L. Massignon. "Le Christ dans les evangiles selon al-Ghazzali   Madelain Farah Habib, Islamic Marital Code: Prolegomenon to and Translation of al-Ghazâ-ii's Book on the Etiquette of Marriage in Ihyâ ilumi al-din   M.-L. Siauve, L'amour de Dieu chez Gazali. Une philosophie de l'amour â Bagdad au debut du XIIe siecle   Mahmûd Ali Kurrâa, eş-Şekâfetü 'r-rûhiyye fî Kitabi İhyâ'i ulûmi'd-dîn li'1-Gazzâlî.  Gazzâlî'nin en hacimli ve en önemli eseri olan İhya hakkında. "İslâm'a dair bütün kitaplar kaybolup sadece İhya' kalsaydı diğerlerini aratmazdı" şeklinde yaygın bir kanaat bulunduğu ifade edilir.  "İhya neredeyse Kur'an gibidir" anlamına gelen bir özdeyişten dahi söz edilir.  Eser özellikle Kuzey Af rika'-daki Şâzeliyye, Yemen'deki Ayderûsiyye tarikatlarının mensupları üzerinde derin etkiler bırakmıştır. Muhibbi, bu bölgede Jhyâ'ın bazı bölümlerini vird olarak okuyanların bulunduğunu kaydeder   Buna karşılık Hanbelîfa-kihlerinin esere ağır eleştiriler yönelttiği görülmektedir. Henüz Gazzâlî hayatta iken Endülüs'te 7hyâJın yakılması yönünde fetvalar verilmiş, bu hüküm uyarınca Murâbıt Hükümdarı Ali b. Yûsuf b. Tâşfîn bir ara eserin ülkesinde okunmasını yasaklamıştır. Gazzâlî'nin çağdaşlarından Kâdî İyâz, İbn Ebû Rendeka et-Turtûşî ve Ebû Bekir İbnü'l-Arabî eseri ilk tenkit edenlerdendir. İki yıl Gazzâlî'den öğrenim gören ve başta hyâ1 olmak üzere bazı eserlerini bizzat kendisinden okuyan Ebû Bekir İbnü'l-Arabî, el-Emedü'1-akşâ adlı eserinde   varlığın mümkün olan en güzel şeklinin hâlihazırdaki durumu olduğuna dair İhyadaki görüşü eleştirerek bunun filozoflar tarafından gerçekleri tersyüz etmek için ileri sürülmüş bir fikir olduğunu ve ümmetin bu görüşün yanlışlığında ittifak ettiğini söyler. Esere en ağır eleştiriler Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzî tarafından yöneltilmiştir. İb-nü'I-Cevzî. el-Muntazam'da ve Telbîsü İbîîs adlı eserinde Jhyd'ı tenkit ettiği gibi bu konuda İ'lâmü'1-ahyâ bi-ağlâ-ti'1-İhyâ adlı müstakil bir kitap kaleme almıştır. Ayrıca Ebû Abdullah Ali b. Ömer el-Mâzerî'nin el-Keşf ve'l-inba cani'I-mütercem bi'l-İhya, Ebü'l-Hasan İbn Sekr'İn İhyâ'ü meyyiti'î-ahyâ' fi'r-reddil alâ Kitâbi'l-İhyâ Ahmed b. Muham-med b. Münîr el-İskenderrninez-Ziyd'ü'l-mütelâîî fî te'akkubi'l-İhyâ li'l-Gazzâlî başlıklı birer reddiye yazdıkları bilinmektedir. Takıyyüddin İbn Teymiyye de eserin tevekküle dair bölümüne reddiye mahiyetinde bir risale yazmışsa da  genelde kitabı olumlu bulmuştur. Son dönem âlimlerinden Mustafa Sabri Efendi, Ihyâ'daki fikirleri dolayısıyla Gazzâlî'yi tenkit edenler arasında yer almıştır.  Esere yöneltilen en ciddi eleştiriler hadislerin sıhhatiyle ilgilidir. Kitapta çok sayıda zayıf ve uydurma hadis bulunduğu belirtilmektedir. İlk defa Zeynüddin el-lrâki hyaMaki hadislerin tah-rici için büyük, orta ve küçük hacimde üç eser hazırlamıştır.  İrâki'nin isnadını bulamadığı 271 hadis, Mu-hammed Emîn es-Süveydî tarafından ev el-hibör fîham-li'1-esfâr adlı eserde bir araya getirilmiş, bu kitabı neşreden Ali Rızâ b. Abdülveh-hâb (Demenhûr Mısır 1414/1993), Süveydî'nin dikkatinden kaçan otuz altı rivayeti bu listeye eklemiştir.
İhyâ savunmak amacıyla da kitaplar yazılmıştır. Bunların başında bizzat müellifin alâ işkâlâti adlı eseri gelir. Gazzâlî'nin, ihyâ1-daki bazı kavramlara ve görüşlere açıklık getirmek için kaleme aldığı eserin bazı yazma nüshaları el-İmla1 calâ keşfi müşkilâti'1-İhyâ7, el-Ecvibetü'1-müs-kite 'ani'l-esileti'l-müşkileti'1-mübki-te başlığını taşımakta olup  eser İhya3 ile birlikte birçok defa basılmıştır. Bu hususta yazılmış diğer önemli bir kitap da Feyz-i Kâşânîl-nin el-Mehaccetü'1-beyzâ fî tehzîbi.  Celâleddin es-Süyûtî'nin Teşdîdü'l-erkân fî "leyse fi'l-imkân ebdaca min mâ kân " başlıklı risâlesiyle Abdülkâdir el-Ayderûs'un Ta'-rîfü'l-ahyâ bi-fezali'l-İhyâ da bu hususta kayda değer çalışmalardır. İhyâdaki sebep-sonuç ilişkisine dair görüşlere yöneltilen eleştirileri cevaplamak üzere müellifi bilinmeyen iki eser daha kaleme alınmıştır.
Fahreddin er-Râzî'nin Kİtâbü'n-Nefs ve'r-rûh ve şerhti kuvâhümâ başlıklı eseri, Nasîrüddîn-i Tûsî'nin Ahlâk-ı Nâsirî'si. İbn Haldun'un Mukaddime'si Şehâbeddin es-Sühreverdî'nin 'Avârifü'l-ma'ârif'l Mehmed Birgivî'nin el-Tarîfca-tü'l-Muhammediyye'si gibi tanınmış eserler dahil olmak üzere sonraki dönemlerde yazılmış pek çok kitapta İhyâü ulûmi'd-dîn'İn farklı ölçülerde etkisi olmuştur.

 


Baskıları
1. Baskı
İsim İhyau Ulumiddin
Ebatlar ile Bilgi

Yayın Evi

daruş şa'b

Yayın Yeri

Kahire

Yayın Tarihi

tsz
Baskı Dili Arabça
Özelliği Kenarında Zebidinin tahricu Ehadisil İhya sı var
Cilt Sayfa Adedi IV cilt 3111 s.
Ücreti 15 tl
Açıklama Kenarında Zebidinin tahricu Ehadisil İhya sı var.
 
Konu Fihristi
2. Baskı
İsim İhyau Ulumiddin
Ebatlar ile Bilgi

Yayın Evi

Mektebet Kıbata

Yayın Yeri

Endonezya

Yayın Tarihi

Baskı Dili
Özelliği Dr Bedevi Tabane nin Önsözü ile
Cilt Sayfa Adedi IV cilt 1746s.
Ücreti 15 tl
Açıklama
 
Konu Fihristi

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 14.01.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...