Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Faysalüt Tefrika Beynel İslami vez Zendeka

 Kitap Detayı Kitap No : K- 874  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Gazali, Muhammed b. Muhammed el Gazali Kelam Arabça
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Yazma - Baskı -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 874 Hit : 10083 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Tehafütül Felasife
2 Nasihatül Müluk
3 Mizanül Amel
4 Miyarul İlm
5 Mişkatül Envar
6 Mihakkün Nazar fil Mantık
7 Mekasidül Felasife
8 Mecmuatü Resailil İmam el Gazali
9 Mearicül Kuds
10 Kitabül Erbain fi Usulid Din
11 Kavaidul Akaid
12 Kanunüt Tevil
13 İlcamül Avam an İlmil Kelam
14 İhyau Ulumiddin
15 Fedaihul Batıniyye / فضائح الباطنيّة
16 Faysalüt Tefrika Beynel İslami vez Zendeka
17 Eyyühel Veled
18 er Risaletül Kudsiyye
19 el Veciz / الوجيز
20 el Münkiz mined Dalal
21 el Maksadül Esna
22 el Kıstasül Müstakim / القسطاس المستقيم
23 el İntisar li ma Vakaa fil İhyai minel Esrar / الانتصار لما وقع في الاحياء من الاسرار
24 el İktisad fil İtikad
25 el Hikme fi Mahlukatillah
26 ed Dürretül Fahira fi Keşfi Ulumil Ahira
27 Cevahirul Kuran / جواهر القران

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı
1 Tehafütül Felasife
2 Mizanül Amel
3 Miyarul İlm
4 Mişkatül Envar
5 Mihakkün Nazar fil Mantık
6 Mekasidül Felasife
7 Mecmuatü Resailil İmam el Gazali
8 Mearicül Kuds
9 Kitabül Erbain fi Usulid Din
10 Kavaidul Akaid
11 Kanunüt Tevil
12 İlcamül Avam an İlmil Kelam
13 Fedaihul Batıniyye / فضائح الباطنيّة
14 Eyyühel Veled
15 er Risaletül Kudsiyye
16 el Hikme fi Mahlukatillah
17 ed Dürretül Fahira fi Keşfi Ulumil Ahira

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı
1 Müellefat el Gazali / مؤلفات الغزالي
2 Mecmuatü Resailil İmam el Gazali
3 İmam Gazzaliye Göre Nefis ve Nefis Eğitimi
4 İmam Gazalinin Eğitim Anlayışı
5 İmam Gazali ve Nübüvvet Anlayışı
6 Gazzalinin Nesih Anlayışı
7 Gazzalinin Minhacül Abidin Adlı Eserinde Geçen Hadislerin Tahric ve Değerlendirilmesi
8 Gazaliye Göre Yaratma
9 Gazaliye Göre Tanrı Hakkında Konuşmak
10 Gazalinin Kelam Anlayışında Delil ve Delil Türleri
11 Gazalinin Eğitim Görüşü
12 Gazalinin Düşünce Sisteminde Aklın Yeri
13 Gazalinin Ahlak Felsefesinin Psikolojik Temelleri
14 Gazalide Tasavvuf Felsefesi
15 Gazalide Siyaset Düşüncesi
16 Gazalide Kesb Kavramı
17 Gazalide İman Bilgi İlişkisi
18 Gazalide İlahi Adalet Düşüncesi
19 Gazalide Hidayet ve Dalalet Kavramları
20 Gazalide Din Devlet İlişkisi
21 Gazali ve İbn Rüşdde İmkan İmkansızlık ve Zorunluluk
22 Gazali Düşüncesinde İnsan Psikolojisine İlişkin Bulgular
23 Eleştiri ve şüphe Temelinde Gazalide Bilgi Meselesi
24 Creation and the Cosmic System al Ghazali & Avicenna
25 Aristotle and al-Ghazali
26 Al-Ghazālī on Divine Essence A Translation from the Iqtisād fī al-I’tiqad with Notes and Commentary
27 al Ghazzali on Repentance
28 al Ghazalis Contested Revival Ihya Ulum al Din and its Critics in Khorasan and the Maghrib
29 Al Ghazali The Mystic
30 Al Ghazali and the Ismailis A Debate on Reason and the Authority in Medieval Islam
31 al Ghazali and the Asharite School
32 al Ghazali Abstinence in Islam Kasr al Shahwatayn
33 A Moslem Seeker After God

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Problem ve Tartışmalarıyla Gazali ve İbn Rüşde Göre İmkan Meselesi
2 Munkızın Bilgileri Işığında Gazzali ve Felsefe
3 Gazzali mi İbn Rüşd mü ?
4 Gazaliye Göre Nazari ve Tatbiki Siyaset
5 Gazaliye Göre Kuranın Tefsiri
6 Gazalinin Kurb Nazariyesinde Allahın Sıfatlarının Anlam ve Önemi
7 Gazalinin Eserlerinde Yahudiliğe Yaklaşımı
8 Gazali ve İbni Rüşde Göre Mucize
9 Gazali Felsefesinde Varlık ve Mertebeleri Bakımından Hadisler

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı
1 On the Boundaries of Theological Tolerance in Islam ( Faysalüt Tefrika Çevirisi )

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

Faysalü’t-Tefrika

فيصل التفرقة

Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) imanla küfür arasındaki sınırın ne olabileceği konusuna dair eseri.

Bazı kaynaklarda et-Tefriķa beyne’l-İslâm (îmân) ve’z-zendeķa diye anılan (meselâ bk. Kādî İyâz, II, 1065; Îżâĥu’l-meknûn, I, 300; Brockelmann, I, 539), ancak bizzat müellifi tarafından Fayśalü’t-tefriķa beyne’l-İslâm ve’z-zendeķa olarak adlandırılan eser Gazzâlî’nin, İslâm düşünce tarihi boyunca “tekfir” başlığı altında tartışılagelen imanla küfür arasındaki sınırın ne olabileceği, hangi inanç, ifade ve hareketin kişiyi müslüman olmaktan çıkarabileceği, bu konuda ölçü ve kriterin ne olabileceği sorularına cevap verdiği önemli bir risâlesidir. Akaid konularında birbirinden farklı metotlar benimseyen dönemin dört büyük fikir akımının (Selefiyye, Ehl-i bid‘at, Ehl-i sünnet ve Felâsife) mutaassıpları arasında yoğun ve ölçüsüz bir şekilde sürdürülen karşılıklı tekfir faaliyetinden rahatsızlık duyan Gazzâlî, eserini ölçüsüzlük ve ehliyetsizliğin hüküm sürdüğüne inandığı bu konuda bir ölçü olması dileğiyle kaleme almıştır. Birçok bio-bibliyografik kaynakta Gazzâlî’ye nisbet edilen Fayśalü’t-tefriķa’nın (Abdurrahman Bedevî, s. 166) otantik bir eser olduğu, bizzat müellifin diğer eserlerinde bu risâlesine yaptığı atıflarla teyit edilmektedir (meselâ bk. el-Müstaśfâ, I, 117; el-Münķıź mine’đ-đalâl, s. 23).

Fayśalü’t-tefriķa bir girişle on üç fasıldan oluşmaktadır. Gazzâlî eserinin mukaddimesinde dinî konularda katı ve müsamahasız olan bazı kişilerden yakınır. Bunların son derece dar bir İslâm anlayışı ortaya koyarak bu dairenin dışına çıkanları küfür ve zındıklıkla suçladıklarını ifade eder ve eserin giriş kısmında bu müsamahasız kişilerin, bazı eserlerinde selef-i sâlihîn ile mütehassıs kelâm ulemâsının görüşlerine aykırı fikirler bulunduğunu ileri sürerek kendisine de ağır tenkitler yönelttiklerini belirtir. “Bu haset ehline göre Eş‘arî mezhebinden bir milim bile ayrılmak, en basit bir meselede bile onlardan farklı düşünmek sapıklık, zulüm hatta küfürdür” (s. 31-33). Giriş kısmında Gazzâlî ayrıca küfürle imanın anlam ve mahiyetinin ancak yüksek bir dinî duyarlılık, zihnî ve ahlâkî gelişmişlik, gönül temizliği gibi meziyetler sayesinde kavranabileceğini söyler.

Fayśalü’t-tefriķa’nın birinci faslında mukallitlerin küfrün mahiyetini bilip bilemeyecekleri hususu tartışılmakta, Eş‘ariyye ve Mu‘tezile ulemâsının Allah’ın sıfatları konusundaki görüş ayrılıklarından örnekler verilerek bu tür meselelerde farklı düşünceye sahip olanların birbirini tekfir etmemesi gerektiği belirtilmektedir. İkinci fasıl imanla küfrün tarifine, bir kimseyi şer‘î bir hüküm olan küfürle itham edebilmek için şer‘î delillerin bilinmesi gerektiği konusuna ayrılmıştır.

Müellif üçüncü fasılda “tasdik” ile “tekzip” terimlerinin tanımlarını yapmakta; bu münasebetle tasdik ve tekzibe konu olan varlığı da zatî, hissi, hayalî, aklî ve şibhî şeklinde beş bölüme ayırarak incelemekte; dördüncü fasılda da bu beş nevi varlığın te’vil ile münasebetini ele almaktadır. Gazzâlî beşinci fasılda, nasların zahirine titizlikle bağlı kalma gayreti içinde olanların bile zaman zaman te’vile başvurma zaruretini hissettiklerini, bu metodun önemli temsilcisi Ahmed b. Hanbel’den örnekler verip ortaya koymaya çalışmaktadır. Eserin altıncı faslında, te’vilin mutlaka belirli prensiplere bağlı kalınarak yapılmasının ve te’vil konusunda muhatabın seviyesinin dikkate alınmasının gereği ile avam-havas ayırımının önemi üzerinde durulmuştur. Gazzâlî bu fasılda bazı te’vil kaidelerini özet olarak verdikten sonra ayrıntılı bilgi için el-Ķısŧâsü’l-müstaķīm, Miĥakkü’n-nažar adlı eserlerine gönderme yapar. Te’vilin kısımlarının incelendiği yedinci fasılda, temel itikadî esasların dışında kalan bazı önemsiz meselelerle ilgili isabetsiz yorumların tekfiri gerektirmeyeceği, ancak İslâm’daki önemli akaid esaslarıyla alâkalı konularda kesin delile dayanmadan nasların zâhirî mânalarını tahrif edecek şekilde te’vile kalkışanların tekfîr edileceği belirtilir. Gazzâlî Tehâfütü’l-felâsife’sinde İslâm filozoflarının bazı görüşleri için sıraladığı tekfîr maddelerini burada da tekrarlar. Müellif bu faslın devamında “zındık” teriminin mutlak ve mukayyet şeklinde bir ayırıma tâbi tutulabileceğini belirterek her iki zındık grubun arasındaki farkları inceler. Tekfiri gerektiren ve gerektirmeyen hususları izah etmenin ciltler dolusu yazmayı icap ettireceğini belirten Gazzâlî, eserinin sekizinci faslında okuyucularına ehl-i kıbleyi tekfir etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulunduktan sonra tekfir konusunda uyulması gereken ana ilkeyi de belirler. Buna göre “usûl-i selâse” denilen Allah’a, nübüvvete ve âhirete iman esasları ile tevâtüren sabit olmuş aslî ve fer‘î konulara yönelik bütün red ve inkârlar apaçık küfür, bu ana esasların ayrıntılarına ilişkin meselelerle ilgili red ve inkârlar ise hata ve bid‘attır. Fayśalü’t-tefriķa’nın dokuzuncu faslında bir kişiyi veya bir grubu tekfir etmeden önce göz önünde bulundurulması gereken hususlar incelenir. Eserin onuncu faslında avamı tekfir eden bazı kelâm âlimleri tenkit edilmekte, kelâm ilminin ve bu ilmin kullandığı ince metodun herkes tarafından kavranamayacağı belirtilmekte, halkı irşat edip imanını güçlendirmek için Kur’an’ın “güzel öğüt” tavsiyesinin yerine getirilmesi istenmektedir. On birinci fasılda hiçbir kimsenin ilâhî rahmeti daraltmaya hakkı bulunmadığı ifade edilmekte, kendilerine İslâm daveti ulaşmamış olan fetret ehli hakkında dikkate değer tesbit ve gruplandırmalar yapılmaktadır. On ikinci fasılda bir kişiyi tekfir ederken aklın mı yoksa nassın mı esas alınması gerektiği hususuna cevap aranmaktadır. Eserin son faslında ise bir müslümana kâfir diyen kimsenin imanî durumunun ne olacağı meselesi tartışılmakta, Hz. Peygamber’in konuya ışık tutan, “İki müslümandan biri diğerini küfürle itham ederse bu iddia mutlaka ikisinden birine râci olur” anlamındaki hadisi (Müslim, “Îmân”, 111; Tirmizî, “Îmân”, 16; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 15) incelenmektedir.

Çeşitli kütüphanelerde pek çok yazma nüshası bulunan Fayśalü’t-tefriķa’nın (Abdurrahman Bedevî, s. 166; Brockelmann, I, 539) birçok baskısı yapılmıştır (meselâ Bombay 1283; Kahire 1319, 1325, 1328). Eserin en ciddi ilmî neşri, Gazzâlî ile ilgili çalışmalarıyla tanınan Süleyman Dünyâ tarafından gerçekleştirilmiştir (Kahire 1381/1961). Nâşir kitabın baş tarafına Gazzâlî’nin hayatı ve özellikle bu eseriyle alâkalı bazı değerlendirmeler ihtiva eden bir bölüm, son kısmına da Şehristânî’nin el-Milel ve’n-niĥâl’inden yaptığı alıntıları eklemiş; Berâhime, Seneviyye, zenâdıka ve dehriyye gibi fırkalar hakkında bilgi vermiştir. Süleyman Dünyâ’nın bu çalışması A. Turan Arslan tarafından İmam Gazâli ve İman-Küfür Sınırı adıyla Türkçe’ye çevrilmiştir (İstanbul 1992). Bursalı Mehmed Tâhir, Türk tasavvuf dünyasında daha çok Salâhî Efendi olarak tanınan Abdullah Salâhî Uşşâkī’nin (ö. 1196/1782) Fayśalü’t-tefriķa’yı Türkçe’ye tercüme ettiğini kaydeder (Osmanlı Müellifleri, I, 105). Süleyman Uludağ da eseri İslâmda Müsamaha adıyla Türkçe’ye çevirmiştir (İstanbul 1972). Bu tercümenin sonunda Gazzalî’nin aynı konuyla İlgili el-Ķānûnü’l-külli fi’t-teǿvîl adlı bir başka risâlesinin tercümesi de yer almaktadır.

Şarkiyatçıların dikkatini çeken Fayśalü’t-tefriķa, Hans-Joachim Runge tarafından Untersuchung über die Unterscheidung von Islam und Ketzerei başlığıyla Almanca’ya çevrilmiştir (Kiel 1938). Gazzâlî ile ilgili çalışmaları bulunan İspanyol müsteşriki Asin Palacios ise Fayśalü’t-tefriķa’nm özet bir tercümesini, Gazzâlî’nin el-İķtiśâd fi’l-iǾtiķād adlı eserinin İspanyolca tercümesi olan El Justo medio en la creencia içinde vermiştir (Madrid 1929).


Baskıları
1. Baskı
İsim Faysal Al ttafriqa Bayn Al İslam Wa l Zandaqa
Ebatlar ile Bilgi standart

Yayın Evi

Darun Neşr el Mağribiyye

Yayın Yeri

ed Darul Beyda

Yayın Tarihi

1983
Baskı Dili Arabça
Özelliği Hogga Mustapha Neşri
Cilt Sayfa Adedi 75 s.
Ücreti 5 tl
Açıklama
 
Konu Fihristi
2. Baskı
İsim Faysalüt Tefrika Beynel İslami vez Zendeka
Ebatlar ile Bilgi standart

Yayın Evi

-

Yayın Yeri

-

Yayın Tarihi

1993
Baskı Dili Arabça
Özelliği Mahmud Bicu Neşri
Cilt Sayfa Adedi 95 s.
Ücreti 5 tl
Açıklama
 
Konu Fihristi

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 9.08.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...