Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
انواع الكتب
   المخطوطات    المطبوعات
   الرسائل الجامعية    الكتب الألكترونية
   الكتب المترجمة

الكتب النادرة
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 تفاصيل
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 تفاصيل
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 تفاصيل
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 تفاصيل
1 - 2 -

el Eşbah ve en Nezair

الأشباه والنظائر

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : K- 1272  
اسم المؤلف العلم لغة الكتاب نوع الكتاب
Suyuti - Abdurrahman b. Ebu Bekr b. Muhammed Fıkıh Arabça
الموضوع أنواع قيد هذا الكتاب
  Yazma - Baskı -  
ناشر الكتاب شارح الكتاب مختصر الكتاب مترجم الكتاب محقق الكتاب
       
Kitap No: 1272 عدد الزيارة : 8525 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الكتب فيه المقالات حوله  
   للكتاب الترجمة الشروح المختصرات الحواشي الزيول المقالات المؤلفة حوله

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Tenasukud Dürer Fi Tenasubis Suver
2 Tabakatül Müfessirin
3 Muterekul Akran Fi İcazil Kuran
4 Merasidül Metali Fi Tenasübil Mekati Vel Metali
5 Lübabün Nükul Fi Esbabin Nüzul
6 Katful Ezhar Fi Keşfil Ezhar
7 Et Tahbir Fi İlmit Tefsir
8 El Müzhir Fi Ulumil Lüğa
9 el İtkan Fi Ulum el Kuran / الاتقان في علوم القرآن
10 El İklil Fi İstinbatıt Tenzil
11 el Eşbah ve en Nezair / الأشباه والنظائر
12 el Cami es Sagir / الجامع الصغير
13 Ed Dürrül Mensur Fit Tefsir Bil Mesur
14 Celaleyn Tefsiri

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 El Müzhir Fi Ulumil Lüğa
2 el İtkan Fi Ulum el Kuran / الاتقان في علوم القرآن

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة

الكتب المؤلفة للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالات للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة
1 Suyutiye Yöneltilen Suçlamalar

ترجمات الكتاب
# اسم الكتاب

شروح الكتاب
# اسم الكتاب

مختصرات الكتاب
# اسم الكتاب

حواشي الكتاب
# اسم الكتاب

زيول الكتاب
# اسم الكتاب

المقالات المؤلفة حول الكتاب
# اسم المقالة

ملخص

el-Eşbâh ve’n-Nezâir  

Süyûtî’nin (ö. 911/1505) nahvin çeşitli konularını benzerlik ve farklılık bakımından inceleyen eseri.

 

el-Eşbâh ve’n-nezâir” tarzındaki çalışmalar daha önce tefsir ve fıkıh alanlarında yapılmıştır.
Çok yönlü bir âlim olan Süyûtî bu türde fıkıh konusunda bir eser telif etmiş, aynı adı ve aynı bölüm başlıklarını kullanarak nahiv alanında da bir eser kaleme almıştır.
Süyûtî, tam adı el-Eşbâh ve’n-nezâir fi’n-naĥv olan eserini İbnü’s-Sübkî’nin (ö. 771/1370) aynı adı taşıyan fıkıhla ilgili kitabından etkilenerek yazdığını söyler.

Arapça’nın çeşitli konularını bu şekilde ilk defa düzenleyen Süyûtî, usulcüler tarzında bir eser kaleme almak üzere 868’de (1463) araştırma yapmaya başlamış, 300’e yakın eseri tarayarak topladığı kendi ifadesine göre “bir deve yükü” malzemeyi değerlendirip yazdıktan sonra on yılı aşkın bir süre ortaya çıkarmadığı bu kitabın kaybolması üzerine eseri ikinci defa telif etmek zorunda kalmıştır (el-Eşbâh ve’n-nezâir, I, 5).

 

Bölüm başlıkları fıkıh alanındaki benzerlerinden farksız olan bu eserinde Süyûtî Arap gramerinin çeşitli meselelerini büyük bir ustalıkla işlemiştir.
Bir mukaddime ile yedi bölümden oluşan eserin mukaddimesinde müellif kitabın metodunu, yazılış sebeplerini, çalışmaları sırasında karşılaştığı güçlükleri anlatmakta ve eserini farklı bir metotla hazırladığını söylemektedir.
Bu arada klasik Arap edebiyatında kabul edilen tasnife göre sekize ayrılan edebiyat ilimlerine (lugat, nahiv, tasrif, aruz, kavâfî, sınâatüş-şi‘r, ahbârü’l-Arab, ensâbü’l-Arab) iki yenisini daha (ilmü’l-cedel fi’n-nahv, ilmü usûli’n-nahv) eklediğini belirtmektedir.
Her bölümü ayrı bir isimle anılan ve ayrı bir mukaddimesi olan eserin birinci bölümünde nahvin ilkeleri ve genel kurallarına yer verilmekte, alfabetik olarak düzenlenen bu bölümde nahiv âlimlerine ait makale, nükte, tehzîb, itiraz, tenkit ve cevaplar yer almaktadır. Prensiplerin, istisnaların ve taksimatın yer aldığı ikinci bölümde her bir ilke (zâbit) diğerinden bağımsız şekilde el-elfâz, el-fi’l ve alâmâtüh, el-harf” gibi adlarla bablar halinde düzenlenmiştir. Birbiriyle irtibatlı olan konuları ardarda sıralama esasına göre düzenlenen üçüncü bölüm de “el-i‘râb ve’l-binâ’, el-münsarif, el-alem, el-mevsûl” gibi bablara ayrılmıştır. “Fennü’l-cem‘ ve’l-fark” adını taşıyan dördüncü bölümde birbirine yakın konular arasındaki uyum ve farklılıklar ele alınmaktadır. “Fennü’l-elgaz ve’l-ehâcî ve’l-mütârahât ve’l-mümtehanât” başlığını taşıyan beşinci bölümde nahivle ilgili bilmece, bulmaca ve şaşırtmacalara yer verilmektedir. “Fennü’l-efrâd ve’l-garâib” adlı altıncı bölüm kitabın en kısa bölümü olup burada da “el-kelime ve’l-kelâm, el-i‘râb, el-işâre” gibi konular işlenmiştir. Kitabın en geniş bölümü olan yedinci bölümün “Fennü’l-münâzarât ve’l-mücâlesât” adını taşıyan birinci kısmında Sîbeveyhi ile Kisâî ve Halîl b. Ahmed’in tartışmaları, diğer nahivciler arasındaki tartışmalar, fetvalar, olaylar ve yazışmalar ele alınmakta, “Mesâil nahviyye” başlıklı ikinci kısımda ise nahve dair meseleler çözümlenmeye çalışılmaktadır.

 

Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan el-Eşbâh ve’n-nezâir (Brockelmann, GAL, II; 200; Suppl., II, 194) ilk defa el-Eşbâh ve’n-nezâiri’n-naĥviyye adıyla ve İbn Hişâm en-Nahvî’nin dört eseriyle birlikte yayımlanmıştır (I-IV, Haydarâbâd 1316).
Bundan nisbeten daha iyi bir baskısı yine Haydarâbâd’da yapılmıştır (1359).
Tâhâ Abdürraûf Sa‘d bu baskıyı hemen hiç değiştirmeden kendi tahkiki imiş gibi göstererek neşretmiştir (Kahire 1975),
Eser daha sonra Abdül‘âl Sâlim Mükerrem ile (I-IX, Beyrut 1406/1985) Abdullah Nebhân - Gazî Tüleymât - İbrâhim Muhammed ve Ahmed Muhtar eş-Şerîf (I-IV, Dımaşk 1985-1986) tarafından yayımlanmıştır.


طبعات الكتاب

مخطوطات الكتاب

الرسائل الجامعية  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 19.10.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...