Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
انواع الكتب
   المخطوطات    المطبوعات
   الرسائل الجامعية    الكتب الألكترونية
   الكتب المترجمة

الكتب النادرة
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 تفاصيل
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 تفاصيل
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 تفاصيل
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 تفاصيل
1 - 2 -

el Fıkhul Ekber

الفقه الاكبر

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : K- 1067  
اسم المؤلف العلم لغة الكتاب نوع الكتاب
Ebu Hanife , Numan b. Sabit el Kufi Akaid
الموضوع أنواع قيد هذا الكتاب
  Yazma - Baskı - E-Kitap -  
ناشر الكتاب شارح الكتاب مختصر الكتاب مترجم الكتاب محقق الكتاب
       
Kitap No: 1067 عدد الزيارة : 8158 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الكتب فيه المقالات حوله  
   للكتاب الترجمة الشروح المختصرات الحواشي الزيول المقالات المؤلفة حوله

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Risaletu Ebu Hanife İlel Betti II / رسالة ابي حنيفة الي البتي
2 Risaletu Ebu Hanife ilel Betti I / رسالة ابي حنيفة الي البتي
3 el Vasiyye: / الوصية
4 el Fıkhul Ekber / الفقه الاكبر
5 el Fıkhul Ebsat / الفقه الابسط
6 el Alim vel Müteallim / العالم والمتعلم

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Risaletu Ebu Hanife İlel Betti II / رسالة ابي حنيفة الي البتي
2 Risaletu Ebu Hanife ilel Betti I / رسالة ابي حنيفة الي البتي
3 el Vasiyye: / الوصية
4 el Fıkhul Ekber / الفقه الاكبر
5 el Fıkhul Ebsat / الفقه الابسط

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة

الكتب المؤلفة للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالات للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة
1 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
2 Ebu Hanifenin Haberi Vahidi Delil Olarak Kullanması
3 Ebu Hanifenin Akaide Dair Görüşleri
4 Ebu Hanifenin Ahad Hadisi İslam Hukukunun Bir Kaynağı Olarak Kullanması
5 Ebu Hanife ve Hadis İlmindeki Yeri
6 Ebu Hanife ve Alevilik

ترجمات الكتاب
# اسم الكتاب

شروح الكتاب
# اسم الكتاب

مختصرات الكتاب
# اسم الكتاب

حواشي الكتاب
# اسم الكتاب

زيول الكتاب
# اسم الكتاب

المقالات المؤلفة حول الكتاب
# اسم المقالة

ملخص

el-Fıkhu’l Ekber  [1]

Bu eseri Hammâd b. Ebî Hanîfe (ö.170/785) rivayet etmiştir. [2]
Yaklaşık yüz faklı meselede Ehl-i Sünnet’in itikadi görüşlerini hâvidir.

Nüshaları:

Şehid Ali Paşa 1670, 867 h. –Hacı Mahmud Efendi 1399, 870 h. –Reisul Kuttâb, 1198, 985 h.

Baskı ve Tercemeleri: 
Kâhire’de müteaddid defalar, Haydarâbâd’da 1342 h.’de , İstanbul’da 1331 h.’de basılmıştır.
1981 yılında Mustafa Öz tarafından, 1984 yılında Ali Nar ve 1992’de Ahmed Karadut tarafından İstanbul’da aslı ve tercemesi neşredilmiştir. 1954’de Hasan Basrî Çantay tarafından Ankara’da, 1952’de Seniyuddin Başak tarafından İstanbul’da, 1952’de Sabit Ünal tarafından Ankara’da Türkçe tercemeleri neşredilmiştir.
Bilindiği kadarıyla matbu en eski Türkçe tercemesi Müstakimzade Sa’dettin Efendi tarafından yapılmış ve İstanbul’da basılmıştır.

Şerhleri:
Alî b. Muhammed el-Bezdevî (ö. 482/1089), Ekmeluddin el-Bâbertî (ö.786/1384), İlyâs b. İbrâhîm es-Sînobî (ö.891/486), ahmed b. Muhammed el- Mağnisâvî (ö.1000/1591), Muhyiddin Muhammed b. el-Bayramî (ö.956/1549) ve Alî el-Kârî (ö.1014/1702)’nin el-Fıkhu’l Ekber üzerine şerhleri meşhurdur.[1] El-Fıkhu’l Ekber’in Ebû Hanîfe’nin eserlerinden olduğunu ispat eden ulema ve eserlerinden bazıları şunlardır:

el-Kerderî, a.g.e., II. 122; el-Bezdevî, Keşfu’l Esrâr an Usûlî Fahri’l İslam; el-Bezdevî, s. 7, 10, Kâhire, tsz.; el-Bağdâdî, el-Farkû Beynel Fırâk, s. 308, el-Halebî, Kâhire, tsz; el-İsferayinî et-Tabsîr fi’d-Dîn, s. 1113.; İbnu’n NedÎm, el-Fihrist, s. 285; Taşköprüzâde, Miftâhu’s-Saade, II. 29,Kâhire, tsz; el-Bağdâdî, Hedîyyetu’l Ârifîn, VI. 495, Mektebetu’l Müsennâ, Bağdât, tsz. ; el-Leknevî, el-Fevâidu’l Behiyye, s. 68, Dâru’l Ma’rife, Lünân, 1324 h. ; el-Bâcûrî, Tuhfetu’l Murîd Şerhu Cevherâti’t Tevhîd, s. 30, Dâru’l Kutubi’l İlmiyye, Lünân, 1983; el-Beyâdî, İşârâtu’l Merâm min İbârâti’l İmâm, s. 221, 223, el-Halebî,Kâhire, 1949; el-Kevserî, Kelimetu’n Anil Âlimi ve’l Müteallim, s. 6, İstanbul, 1981.

[2] Bkz. Beş Eser, Nâşirî belirsiz. İstanbul, 1331 h. s. 15.

<

طبعات الكتاب

مخطوطات الكتاب

الرسائل الجامعية  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 12.01.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...