Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

el Fıkhul Ekber

الفقه الاكبر

 Kitap Detayı Kitap No : K- 1067  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Ebu Hanife , Numan b. Sabit el Kufi Akaid
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Yazma - Baskı - E-Kitap -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 1067 Hit : 8160 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Risaletu Ebu Hanife İlel Betti II / رسالة ابي حنيفة الي البتي
2 Risaletu Ebu Hanife ilel Betti I / رسالة ابي حنيفة الي البتي
3 el Vasiyye: / الوصية
4 el Fıkhul Ekber / الفقه الاكبر
5 el Fıkhul Ebsat / الفقه الابسط
6 el Alim vel Müteallim / العالم والمتعلم

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı
1 Risaletu Ebu Hanife İlel Betti II / رسالة ابي حنيفة الي البتي
2 Risaletu Ebu Hanife ilel Betti I / رسالة ابي حنيفة الي البتي
3 el Vasiyye: / الوصية
4 el Fıkhul Ekber / الفقه الاكبر
5 el Fıkhul Ebsat / الفقه الابسط

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı
1 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
2 Ebu Hanifenin Haberi Vahidi Delil Olarak Kullanması
3 Ebu Hanifenin Akaide Dair Görüşleri
4 Ebu Hanifenin Ahad Hadisi İslam Hukukunun Bir Kaynağı Olarak Kullanması
5 Ebu Hanife ve Hadis İlmindeki Yeri
6 Ebu Hanife ve Alevilik

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

el-Fıkhu’l Ekber  [1]

Bu eseri Hammâd b. Ebî Hanîfe (ö.170/785) rivayet etmiştir. [2]
Yaklaşık yüz faklı meselede Ehl-i Sünnet’in itikadi görüşlerini hâvidir.

Nüshaları:

Şehid Ali Paşa 1670, 867 h. –Hacı Mahmud Efendi 1399, 870 h. –Reisul Kuttâb, 1198, 985 h.

Baskı ve Tercemeleri: 
Kâhire’de müteaddid defalar, Haydarâbâd’da 1342 h.’de , İstanbul’da 1331 h.’de basılmıştır.
1981 yılında Mustafa Öz tarafından, 1984 yılında Ali Nar ve 1992’de Ahmed Karadut tarafından İstanbul’da aslı ve tercemesi neşredilmiştir. 1954’de Hasan Basrî Çantay tarafından Ankara’da, 1952’de Seniyuddin Başak tarafından İstanbul’da, 1952’de Sabit Ünal tarafından Ankara’da Türkçe tercemeleri neşredilmiştir.
Bilindiği kadarıyla matbu en eski Türkçe tercemesi Müstakimzade Sa’dettin Efendi tarafından yapılmış ve İstanbul’da basılmıştır.

Şerhleri:
Alî b. Muhammed el-Bezdevî (ö. 482/1089), Ekmeluddin el-Bâbertî (ö.786/1384), İlyâs b. İbrâhîm es-Sînobî (ö.891/486), ahmed b. Muhammed el- Mağnisâvî (ö.1000/1591), Muhyiddin Muhammed b. el-Bayramî (ö.956/1549) ve Alî el-Kârî (ö.1014/1702)’nin el-Fıkhu’l Ekber üzerine şerhleri meşhurdur.



[1] El-Fıkhu’l Ekber’in Ebû Hanîfe’nin eserlerinden olduğunu ispat eden ulema ve eserlerinden bazıları şunlardır:

el-Kerderî, a.g.e., II. 122; el-Bezdevî, Keşfu’l Esrâr an Usûlî Fahri’l İslam; el-Bezdevî, s. 7, 10, Kâhire, tsz.; el-Bağdâdî, el-Farkû Beynel Fırâk, s. 308, el-Halebî, Kâhire, tsz; el-İsferayinî et-Tabsîr fi’d-Dîn, s. 1113.; İbnu’n NedÎm, el-Fihrist, s. 285; Taşköprüzâde, Miftâhu’s-Saade, II. 29,Kâhire, tsz; el-Bağdâdî, Hedîyyetu’l Ârifîn, VI. 495, Mektebetu’l Müsennâ, Bağdât, tsz. ; el-Leknevî, el-Fevâidu’l Behiyye, s. 68, Dâru’l Ma’rife, Lünân, 1324 h. ; el-Bâcûrî, Tuhfetu’l Murîd Şerhu Cevherâti’t Tevhîd, s. 30, Dâru’l Kutubi’l İlmiyye, Lünân, 1983; el-Beyâdî, İşârâtu’l Merâm min İbârâti’l İmâm, s. 221, 223, el-Halebî,Kâhire, 1949; el-Kevserî, Kelimetu’n Anil Âlimi ve’l Müteallim, s. 6, İstanbul, 1981.

[2] Bkz. Beş Eser, Nâşirî belirsiz. İstanbul, 1331 h. s. 15.

<

Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 12.01.2014



Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...