Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Muhammed Allal el Fasi

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 3981  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
20. yy.
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Fas 10.01.1910 Romanya 19.05.1974
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
  Karaviyyin Üniversitesi (Fas Krallığı) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Şair, Bakan, Yazar, Siyasetçi, Devlet Adamı, Öğretim Görevlisi, Şiir, Siyaset Adamı,
Bildiği Diller Mezhebi
       
Yazar No: 3981 Hit : 3621 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı
1 Nidaül Kahire
2 Nehcül istiklaliyye
3 Makaşıdüş şeriatil İslamiyye ve mekarimuha
4 Himayetü İspanya minel vichetit tarihiyye vel kanuniyye
5 Hadisül Mağrib ül Meşrik
6 En Nakdüz zati
7 El Mağribül Arabi minel harbil alemiyyetil ula ilel yevm
8 El Himaye fi Merraküş minel vichetit tarihiyye vel kanuniyye
9 El Harekatül istiklaliyye ü i Mağribil Arabi
10 Difâ aniş şeria

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Muhammed Allâl el-Fâsî

Fas'ta doğdu.

Tahsilini Karaviyyin Üniversitesi'nde tamamladı.

Aynı üniversi­tede ve üniversite sonrası İslâmî eğitim veren Rabat'taki Dârülhadîsi'l-haseniyye'de görev yaptı.

Selefıyye hareketi için­de yer aldı ve Fransız sömürge yöneti­mine karşı baş gösteren siyasî mücade­lelere katıldı.

Bu faaliyetlerinden dola­yı bir süre Tâzâ'da göz hapsinde tutul­du; 1931 yılında serbest bırakıldı.

Diğer genç Faslı milliyetçilerle birlikte 1934'te Kütletü'l-ameli'l-vataniyi kurdu.

Liderler arasındaki görüş ayrılıkları üzerine bu teşkilât 1937 yılında, Allâl el-Fâsinin ön­derlik ettiği el-Hizbü'l-vatanî ve Vezzâninin başında bulunduğu el-Hareketü'l-kavmiyye adlarıyla ikiye bölündü.

Sömür­ge yönetimine karşı sürdürülen faali­yetler ve ortaya çıkan gelişmeler üzeri­ne liderlerin birçoğu tutuklanarak hap­se atıldı veya sürgüne gönderildi.

Allâl el-Fâsî de 1937-1946 yıllan arasında Ga­bon'da sürgünde yaşadı.

Fas'taki arka­daşları tarafından 1943'te kurulan İs­tiklâl Partisi'nin (Hizbü'l-istiklâl) liderliği­ne getirildi ve 1946 yılında Gabon dö­nüşü fiilen partinin başına geçti.

Ancak 1947'de Kahire'ye kaçmak zorunda kal­dı ve orada kurduğu Mektebü'l-Mağri-bi'l-Arabî adlı merkezden İspanyol ve Fransızlar'a karşı geliştirilen direniş ve bağımsızlık hareketlerini yönlendirdi.

Kuzey Afrika bağımsızlık hareketleri li­derlerinden Abdülkerîm el-Hattâbî baş­kanlığında Kahire'de kurulan Kuzey Af­rika Kurtuluş Komitesi'nin (Lecnetü tahrîri'l-Mağribi'l-Arabî) genel sekreterliğine getirildi (1955).

Fas'ın 1956'da bağımsız­lığını kazanması üzerine ülkesine döndü ve Rabat'ta İmam V. Muhammed Üni­versitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim görevine başladı.

Bir süre yalnız parti çalışmaları ve neşir faaliyetiyle meşgul olarak hükümette görev almaktan uzak durdu.

1957'de çıkarmaya başladığı haf­talık Le Sahara Marocain gazetesinin yayımını sürdürdü;

1962'de de aylık el-Beyyine dergisini çıkardı.

Bu yayın or­ganlarında, savunduğu Arap birliği ve Panislâmizm hareketi hakkındaki görüş­lerini ortaya koydu.

1960'ta tekrar İs­tiklâl Partisi liderliğine getirildi.

1961'de kurulan hükümette vakıflar ve dinî iş­lerle görevli devlet bakanı oldu.

On sekiz ay bu görevde kaldıktan sonra par­tili diğer iki bakanla birlikte hükümet­ten ayrıldı (1963).

Siyasî ve kültürel fa­aliyetlerle dolu hareketli bir ömür geçi­ren Allâl el-Fâsî, bir davet üzerine gitti­ği Romanya'da devlet başkanı ile Filis­tin ve Batı Sahra meseleleriyle ilgili ola­rak yaptığı görüşme sırasında öldü (13 Mayıs 1974).

  

Eserleri:

Makâşıdü'ş-şerî'ati'l-İslâmiyye ve mekârimuhâ

Difâ' ani'ş-şeri'a

El-Himâye fî Merrâküş mine'l-vicheti't-târîhiyye ve'l-kânûniyye

Himâyetü İspanya mine'l-vicheti't-târihiyye ve'l-kânûniyye

El-Mağribü'l-'Arabî mine'l-harbi'l- 'âlemiyyeti'l-ûlâ ile'l-yevm

El-Harekâtü'l-istiklâliyye ü'i-Mağribi'l- 'Arabî

Nehcü'l-istiklâliyye

Hadîsü'l-Mağrib ü'l-Meşrik

Nidâ'ü'l-Kâhire

En-Nakdü'z-zâtî

Dîvân Allâl el-Fâsî

Akide ve cihâd

Ma'reketü'l-yevm ve'l ğad

Mühimme-tü 'ulemâ'i'1-İslâm

Difâ'an 'an vahdeti'l-bilâd

 

husbands who cheat open dating for married men
women cheat on their husbands married men having affairs unfaithful wife
click here click married affairs
read here cheat wifes unfaithful wives

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
Dtuânü 'Allâl el-Fâst (nşr. Abdülalî el-Vedgî-rî), Rabat 1984, c. I; Muhammed el-Alemî. 'Al¬lâl el-Fâst, Rabat 1980; Anouar Abdel-Malek. Anthologie de la literatüre arabe contempo-raine, Paris 1965, II, 190-196; Ebû Bekir el-Kâ-dirî, Ricâlün 'areflühüm fı'l-Mağrib ue'l-Meşnk, Dârülbeyzâ 1403/1983, s. 59-120; el-Meusû'a-tü'l-harekiyye (nşr. Müessesetü'l-Buhûs ve'l-meşârîu'l-İslâmiyye), Amman 1403/1983, I, 186; Hasan el-Verâgllî, el-Mazmûnü'l-lslâmt ft şi'ri 'Allâl el-Fâst, Rabat 1405/1985; Oriente Moderno, sy. XVII, Roma 1937, s. 595; XIX (1939), s. 429-430; XXXII (1952), s. 1-31; U. Riz-zltano, "'Allâl al-Fâsi", El2 SuppL (tng.), s. 63-64.
click here website why do married men cheat
click beautiful women cheat what makes husbands cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 10.11.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...