Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Mehmet Sadi Çöğenli

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 390  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
20,yy
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Erzurum 22 Ocak 1949
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Araştırmacı, Çevirmen, Dil Araştırmacısı,
Bildiği Diller Mezhebi
Türkçe, Arabça,
       
Yazar No: 390 Hit : 5876 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı
1 Aylar ve Ruyeti Hilal

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Mehmet Sadi Çöğenli
İlk, orta ve lise tahsilini Erzurum'da tamamladı.
Atatürk Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyattan (1979) mezunu.
Öğrenimi sırasında Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Seyfettin Özege Bölümünde memur olarak çalıştı.
1981 yılında Doç. Dr. M. Nazif Şahinoğlu'nun danışmanlığında, "Hicri 6. ve 7. (501-750) Asırlarda Dil Çalışmaları ve Belli Başlı Nahivciler" adlı doktora ön çalışması ile yüksek lisansını tamamladı.
1983 yılında mezun olduğu bölüme Arapça okumanı olarak atandı.
Doktorasını (1986) Doğu Dilleri ve Edebiyatlarında tamamladı.
Doktora tezi: "el-Mutarrizi ve el-Muğrib fi Tertibi'l-Mu'rib'inin Edisyon Kritiği"
1987'den sonra araştırma görevlisi olarak çalıştı.
Fakültesinde çalışmalarını daha sonra doçent (1989-94) ve profesör (1995-) olarak sürdürdü.
1995'te Kazakistan Bilim Başkanlığının resmi daveti üzerine Almatı şehrinde Süleyman Demirel Üniversitesinin kurucu rektörlüğünde bulundu.
Makalelerini, Akademik Araştırmalar Dergisi, Atatürk 0. Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma, DİA, Atatürk Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, İslâmî Edebiyat, Yedi İklim, İlim ve Sanat, Ekev Akademi dergilerinde yayımladı.
Nüsha, Akademik Araştırmalar ve Ekev Akademi dergilerine hakemlik yaptı.
Lisans ve lisansüstü tez danışmanlığı yaptı.
Kazakistan Cumhuriyetinden Devlet Üstün Hizmet Madalyası aldı.
ESERLERİ:
ARAŞTIRMA-İNCELEME:

 • Erzurum 'da Bulunan, 'Meşhur Ziyaretgahlar. (1973]
 • M. Abduh ve Reşid rıza'nın Fikirlerinin Tahlil ve Tenkidi (1977)
 • Aylar ve Rü'yet-i Hilal (1978)
 • Abdurrahman Gazi ve Kabir Ziyaretinin Âdabı (1980) (Ali Bayram ile),
 • İlmu's-Sarf (1987), 
 • Kur'an'da Geçen Fiillerin Morfoloji Yönünden İncelenmesi (1988),
 • Telhisü'n-Nahv (Kenan Demi-rayak ile, 1988),
 • el-Ulumul Edebiyye (1988),
 • Garibü'l-Fikh ve Lügat Kitaptan (1989),
 • Kitabu Kaydi'l-Evabid minel-Feva'id (1989),
 • Osmanlıcada Kullanılan Arapça ve Farsça Edat Zarf Deyim ve Terkipler (Recep Toparlı ile, 1990),
   
  Arapça Farsça Türkçe örnekleriyle Edebi Sanatlar (1991),
 • Azerbaycan Edebiyatına Bir Nazar (Recep Toparlı ile, 1992),
   
  Arap Edebiyatında Kaynaklar (1995).

SÖZLÜK:

 • Arapça Edatlar ve Deyimler Sözlüğü (Mustafa Kılıçlı, Yakup Şafak ile, 1988),
 • Arapça-Türkçe İktisat ve Ticaret Sözlüğü (1992),
 • Arapça Deyimler Sözlüğü (1993),
 • Arapça Edatlar Sözlüğü Selami Bakırcı ile, 2000).

ÇEVİRİ:

 • Alim Silsile (Muhammed Zahid Kevseri'den, V. Şahinalp ve M. Zahid Kalfagil ile, 1975),
 • Rüya Tabirleri Ansiklopedisi (Abdülgani en-Nablusi'den, 1980)
 • Abidler Yolu (İmam Gazali'den, 1981) (Ali Bayram ile)
 • Kuran-ı Kerim ve Yüce Meali] 994),
 • Kitabu Arudi'l-Varaka (Ebu Naşr Isma'il b.Hammad _el-Cavheri'den, 1994),
 • Şahid Beyitler Tercümesi (Sela-mi Bakırcı ile, 1995),
 • Telhis ve Tercümesi (Mustafa Kılıçlı, Hafız Yanık ile),
 • Maksud ve Tercümesi (1997) 
 • Emsile ve Tercümesi (1997) ,
 • Bina ve Tercümesi (1999)-
 • el-İ'râb 'an Kavâidi'l-İ'râb ve Tercümesi (Kenan Demirayak ile),
 • İzzi ve Tercümesi (1998),
 • İzhar ve Tercümesi (1998) –
 • İsaguci ve Tercümesi (1999) (Nevzat Yanık ile),
 • Alaka ve Tercümesi (N. Yanık, Selami Bakırcı ile, 1999),
 • el-Kanâninu'l-Külliyye li-Zabti't- Türkiyye (N. Yanık, R. Toparlı ile, 1999),
 • Lamiyyetu'l Arab-Unvanu'l Hikem (Lamiyyetul Acem ve Tercümeleri, Nurettin Ceviz ile, 2000),
 • Avamili Curcâni-Avamili Birgiıri ve Tercümeleri (N. Yanık, K. Demirayak, M. Kılıçlı ile, 2000),
 • Mukadimetu'l Cezeri ve Tercümesi (2000),
 • Telhis ve Tercümesi Kur'ân'ın Eşsiz Belagatı (N. Yanık, M. Kılıçlı ile, 2001).

YAYIMA HAZIRLAMA:

 • Tahri-cü Ahadisil İhtiyar Li Tarilil Muhtar (Kasım b. Kutluboğa'dan, 1988, tıpkıbasım),
 • Sefer Risalesi (Osman Bektaş'tan, 1990),
 • Gülbün-i Hanan (Recep Toparlı ile, 1990),
 • Miftahû't-Te-kavim(1990),
 • Kitabu Serhi's Sadr (Ah-med el-Menini'den, 1990),
 • Tuhfetü'l-Uşşak (Recep Toparlı, Yakup Şafak ile, 1990),
 • Hüsn-üs Sihabe (1991),
 • Di-van-ı Halim Giray (R. Toparlı, Y. Şafak ile, 1991),
 • Tezkiretüz'ş-Şuara Riyazu'l Aşıkin (Recep Toparlı ile, 1992),
 • Di-vançe-i Es'ad Paşa (R. Toparlı, Y. Şafak ile, 1992),
 • Divançe-i Süleyman Nazif (R. Toparlı, Y. Şafak ile, 1992),
 • Divan-ı Halim Giray (R. Toparlı, Y. Şafak ile, 2. bas., 1992),
 • el-Mukadimetu'l-Acurrumiyye Fi Kava'id 'ilmi Arabiyye (Muhammed es-Senhaci'den  tenkitli yayın, Kenan Demirayak ile, 1997),
 • Kitâb-ı Mecmû-i Tercumân-ı Türkî ve Acemi ve Mugalî (R. Toparlı ve H. Yanık ile, 2000).

KATALOG-BİBLİYOGRAFYA-
BROŞÜR:

 • Seyfettin özeğe Bağış Kitapları Katalogu (1973),
 • Osmanlıca Arşiv Rehberi(1989),
 • Müderris Mehmed Zihni Efendi Bibliyografyası (1989),
 • Eski Harflerle Basılmış Farsça Dilbilgisi Kitapları Katalogu (Nazif Şahinoğlu ile, 1989),
 • Hoca Emin Efendizade Ali Haydar Efendi Bibliyografyası (1990),
 • Eski Harflerle Basılmış Türkçe Sözlükler Katalogu (1990),
 • Eski Harflerle Basılmış Arapça Dilbilgisi Kitapları Katalogu (1991),
 • Erzurum Pasinler Kazasına Bağlı Çöğender Köyünde Çöğender Babaya Ait İki Mühim Vesika (1992).

Ayrıca Arapça dilbilgisi kitapları vardır.

women cheat on their husbands infidelity in marriage unfaithful wife
open why women cheat on husbands how many guys cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

Eserleri    
1. Aylar ve Ruyeti Hilal

H. Bilgi Kaynakları

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Serkan Boztilki / 2.1.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...