Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Ahmet Cemil Akıncı

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 2682  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Akkâ (Filistin) 1914 m İs­tanbul 1 Ocak 1984
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Şiir, Şiir, Hikâye ve Roman Yazarı,
Bildiği Diller Mezhebi
       
Yazar No: 2682 Hit : 4791 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı
1 Rahmet Müjdecisi Hz Muhammed in Hususiyetleri
2 Kabeye Doğ­ru
3 Kabeden Fışkıran Nur

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Ahmet Cemil Akıncı

 

Dinî ve tarihî romanlarıyla tanınan yazar.

 

Babasının görevli bulunduğu Akkâ'da (Filistin) doğdu.

Baba tarafından ataları Rumeli sipahilerinden olduğu ve bu se­beple aile Sipahizâde lakabı ile anıldığı için ilgili kanundan sonra Akıncı soyadı­nı aldı.

Babası, tahsilini Fâtih medrese­lerinde tamamladıktan sonra Suriye, Hi­caz ve Mısır'da maarif müfettişliği, çe­şitli yerlerde sultanî müdürlüğü yapan Abdürrahim Hilmi Bey, annesi ise Ara­bistan'ın çeşitli bölgelerinde rüşdiye müdireliklerinde bulunan Fatma Hanım'dır.

 

Suriye'nin İngilizler tarafından işgali üzerine 1919'da ailesiyle birlikte Maraş'a geldi ve burada üzerinde derin izler bı­rakmış olan Maraş muharebesini gör­dü.

Kayseri'de başladığı tahsil hayatı­na Adana'da devam etti.

1929'da Kule­li Askeri Lisesi'ne girdi.

Harbiye ve Top­çu Atış Okulu'nu tamamladıktan sonra 1934'te topçu teğmeni olarak orduya katıldı.

Ordunun çeşitli kademelerinde yirmi altı yıl görev yaptı,

1960’ta albay rütbesiyle emekli oldu.

Başta Yeşilay Cemiyeti olmak üzere birçok hayır der­neklerinde çalıştı.

1 Ocak 1984'te İs­tanbul'da öldü.

 

 

Küçük yaştan itibaren hikâye, roman ve şiirle meşgul olan Akıncı'nın genel­likle dinî ve millî konulan işlediği kırk­tan fazla eseri vardır.

Kitaplarının bir­çoğunda olduğu gibi, Hz. Âdem'den baş­layıp bütün peygamberlerin hayatını ge­niş hayal dünyasında şekillendirdiği olay­larla süsleyerek kaleme aldığı "Kabe'ye Doğru" serisinde de onların yaşadığı devirleri canlandırırken kesin ifadelerle zikrettiği bazı hadiselerde Ahd-i Atîk'i kaynak alan İsrâiliyat türü eserlere da­yandığı anlaşılmaktadır.

Ele aldığı bazı olayları bir taraftan âyet meâlleriyle desteklerken diğer taraftan pek mute­ber sayılmayan kaynaklardan nakiller yapmıştır. Rahmet Müjdecisi Hz. Muhammed'in Hususiyetleri adlı eserin­de, "Ümmî Değildi" başlığı altında, Hz. Peygamber'in okuma yazma bildiğini id­dia ederken bu konudaki rivayetleri te'vil etmekte ve kendine göre yeni yo­rumlar getirmektedir.

Ayrıca eserlerin­de rastlanan bazı ifadelerde yerleşmiş dinî hassasiyete pek dikkat etmediği de görülmektedir.

Tarihî romanlardaki üslûbun dinî temaları işlediği romanla­rına nisbetle daha başarılı olduğu söy­lenebilir.

Buna rağmen Akıncı, romanlarındaki olayların örgüsü ve anlatımın kolay anlaşılır, akıcı ve açık oluşuyla eserlerinin zevkle okunmasını sağlamış, özellikle gençler ve geniş halk kitleleri üzerinde etkili olmasını bilmiştir.

 

Eserleri:

 

Dinî Romanları:

 

 • Kabe'ye Doğ­ru (2 bs., İstanbul 1981);
 • Kabe'den Fışkıran Nûr (İstanbul 1983);
 • Rahmet Müjdecisi Hazret-i Muhammed'in Hususiyetleri (2. bs., İstanbul 1982),
 • Hazreti Ebûbekr Ci. bs.,( İstanbul 1982);
 • Hazreti Ömer (3. bs., İstanbul 1982);
 • Hazreti Osman (3. bs, .İstanbul 1983);
 • Hazreti Ali (3. bs., İstanbul 1983);
 • Haz­reti Hatice (4. bs., İstanbul 1980);
 • Halîlü'r-Rahman Hazreti İbrahim (İstanbul 1966);
 • Hazreti Peygamberin Savaşları (İstanbul 1971);
 • Sabır Çağlayanı Pey­gamber Hazreti Eyyûb (2. bs., İstanbul 1972),
 • Hızır'ı Arayan Peygamber (İs­tanbul 1983),
 • Hazreti Âişe {3 bs., İstan­bul 1980);
 • Hazreti Fâtıma (3. bs., İstan­bul 1982);
 • Hazreti Âmine (3. bs., İstan­bul 1982);
 • Hazreti Hamza (3. bs., İstan­bul 1982);
 • Mihmandâr-ı Resul Hâlid Bin Zeyd Ebû Eyyüb el-Ensârî (Eyyûb Sultan Hazretleri, İstanbul 1982);
 • Halid Bin Velid (İstanbul 1967),
 • Hazreti Bilâl-i Habeşî (İ. bs., İstanbul 1982);
 • Haz­ret-i Veysel Karânî (6. bs., İstanbul 1982);
 • Ashab-ı Kehf (Mağara Arkadaşla­rı, 2. bs., İstanbul 1979);
 • Son Mucize (İstanbul 1967);
 • Dinî Hikâyeler (Şahdamarından Yakın, 3. bs., İstanbul 1982);
 • Lokman Hekim (İstanbul 1973);
 • Gir Cennetime (İstanbul 1969);
 • Cinler Âle­mi (2. bs., İstanbul 1982).

 

Millî Romanla­rı:

 

 • Asil Düşman (2. bs., İstanbul 1967);
 • Hilâllerin Gölgesinde (İstanbul 1967);
 • Mehmetçikle 30 Yıl (İstanbul 1971),
 • Selçuk Kartalı Aldoğan (Malazgirt'e Yağan Nûr, l-ll, Ankara 1973);
 • Elif Sultan (İstanbul 1984);
 • Yaylanın Derdi (İstan­bul 1984);
 • Yüzbaşı Murat (Ankara, ts).

 

husbands who cheat why do married men cheat on their wives dating for married men

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
Maddenin yazımında ailesinden elde edilen bilgilerle, Akıncı'nın bazı eserlerinden faydala­nılmışım r—l HRİ Hüseyin Hiı.Mİ Kurtulmuş

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nalan Sert / 9.7.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...