Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Ahdeb , İbrahim b. Ali et Trablusi

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 2583  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Trablusşam 1242 (1826) Beyrut 1308/1891
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Fıkıh, Edebiyat, Şiir, Dil Araştırmacısı,
Bildiği Diller Mezhebi
       
Yazar No: 2583 Hit : 3971 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı
1 Tehilül Ğarib
2 Tafşilül yaküt vel mercan fi icmali tarihi devleti Beni Osman
3 Tafsilül lülü vel mercan fi fusulil hikem vel beyan
4 Reddüs Sehm anit tasvib ve ibadühu an mermaş şavab bit takrib
5 Makamat
6 Keşfül meani vel beyanan Resaili Bediizzaman
7 Feraidül leal fi Mecmail emsal
8 Feraidül etvak fi ecyadi mehasinil ahlak
9 En Nefhul miski fişşiril Beyruti

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Ahdeb , İbrâhîm b. Alî et-Trablusî

Lübnanlı âlim, şair ve yazar.

 

"Kanbur" anlamındaki el-Ahdeb laka­bını hangi sebepten dolayı aldığı bilin­memektedir.

Hz. Hüseyin'in soyundan olup 1242 (1826) yılında Trablusşam'da doğdu.

Memleketinde dil, edebiyat ve İslâmî ilimler alanında tahsil gördü.

Özellikle fıkıh ve edebiyatta ihtisas sahi­bi oldu; ayrıca şiir yazdı.

İstanbul ve Mı­sır'ı ziyaret ederek devrin meşhur âlimleriyle görüştü.

Lübnan'da Şûfın böl­gesi valisinin şer'î işler danışmanı oldu.

1853'te hıristiyan-Dürzî çatışması patlak verince Trablus'a döndü.

Bir yıl sonra Beyrut'a davet edilerek önce şer'î mah­keme nâibliğine, sonra da aynı mah­kemenin başkâtipliğine tayin edildi.

Bu görevini aralıksız otuz yıl sürdürdü.

Bu müddet zarfında Semerâtü'l-fünûn ga­zetesinde yazılar yazdı.

Daha sonra Bey­rut Maarif Meclisi üyesi seçildi.

Başta Fransa ve İngiltere olmak üzere, o gü­nün güçlü devletleri, Araplar'ın Osmanlı Devleti'nden ayrılması için büyük gay­retler sarfediyor ve bu alandaki faaliyet­lerini özellikle değişik mezheplere bağlı Hıristiyan halkın bulunduğu Suriye ve Lübnan'da yoğunlaştırıyorlardı.

Ahdeb böyle bir ortamda Osmanlı hilâfetine sonuna kadar bağlı kaldı ve muhaliflere karşı mücadele verdi.

 

4 Mart 1891 de Beyrut'ta vefat etti ve Bâşûre Mezarlığı'na defnedildi.

 

Hanefî fıkhındaki derin bilgisiyle tanı­nan, nazımda ve nesirde üstün bir ka­biliyete sahip olan Ahdeb'in on beş ka­dar eserinin hepsi dil, edebiyat, tarih ve ahlâk alanlarındadır.

 

ESERLERİ:

 • Tafsîlü'l lü'lü' ve'l-mercân fî fusûli'l-hikem ve'l-beyân.
 • Ferâidü'l-leâl fî(nazmı) Mecma'i'l-emsâl.
 • Keşfü'l-me'ânî ve'l-beyan 'an Resâ'ili Bedî'izzamân
 • Tafşîlü'l-yâküt ve'l-mercân fî icmali târihi devleti Benî 'Osman.
 • Makâmât.
 • Ferâ'idü'l-etvâk fî ecyâdi mehâsini'l-ahlâk.
 • en-Nefhu'l-miskî fi'ş-şi'ri'l-Beyrûtî.
 • Te'hîlü'l-ğarîb.
 • Reddü's-Sehm 'ani't-tasvîb ve ib'âdühû 'an merma'ş-şavâb bi't-takrîb.
 • Keş-fü'1-ereb 'an sırri'l-edeb
 • Tuhfetü'r-rüşdiyye fî 'ulûmi'l-'Arabiyye
 • Veşyü yerda fî 'ulûmi'l-belâğa ve'1-berâa

 

 

 

 

website women affair open
open women who cheated how many guys cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
C. Zeydan, Meşâhiruş-şark, Kahire 1902, I, 151-152; a.mlf.. Adâb (nşr Şevki Dayf), Kahire 1957, IV, 219; Philip Dî Tarrâzî. Târihus-şahâ-fetil-'Arabiyye, Beyrut 1913, II, 101*104; He-diyyetü'l-'ârifTn, I, 45; Serkfs. Mu'cem. I, 366; Brockelmann, GAL SuppL, II, 760; Kehhâle. Mu'cemulmü'ellifîn, Dımaşk 1376-80/1957-61, I, 61; Ziriklî. el-A'lâm (nşr, Züheyr Fethul-lah), Beyrut 1984, 1, 55; Abdullah Habib Nev-fel. Terâcimü 'ulemâ'i Tarâblus ve üdebâ'i-hâ, Trablus 1984, s. 122-124; Ed., "ibrahim Ahdab", £F(ing.), ili, 991-992.
all wives cheat online women who cheated
women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 29.6.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...