Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0

Ankara

 Şehir Detayı Şehir No : S- 7  
Diğer Adları Ülke
Anker, Anküra, Ancyra, Ankagra, Aghuridha ve Anguri, Engürü, Angora, Angara, Ankyra, Ankerium, İmariye, Beldeti Selasil   Türkiye  
Kurucusu Kuruluş Tarihi
Midas/Galatlar   
   
Şehir No: S-7 Hit : 9558
Hata Bildirimi Tavsiye Et

Özeti
google map link için tıklayın
click here click married affairs
open women who cheated how many guys cheat

Hakkında Bilgi

Ankara

 

Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti, nüfus bakımından İstanbul'dan sonra ikinci büyük şehridir. M.Ö. 333'de Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından Persler'den alınana kadar; tarihi boyunca Frigyalılar, Lidyalılar, Persler ve Hititler'in egemenliğine girmiştir. O yıllarda Anadolu’ya gelen savaşçı bir kavim olan Galatlar eski Ankara Kalesi’ni yapmışlardır. Daha sonra bölgede siyasal birliği kuran Romalılar M.Ö. 189 yılında Galatlar'ı yenerek Ankara’yı ele geçirmişlerdir.

M.S. 3. yüzyıl ortalarında Roma İmparatorluğu’ndan ortaya çıkan sosyal ve ekonomik çöküntüyle paralel olarak kent o günlere kadar koruduğu açık kent niteliğini yitirmiş; çevresi surlarla çevrilmiştir. Roma İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul’a taşınınca, Ankara’dan geçen ve başkenti doğuya bağlayan yolların önemi daha da artmıştır. M.S. 10. yüzyıla kadar Ankara diğer Bizans Kentleri gibi para ekonomisinin geliştiği, örgütlü bir ekonomik yapısı olan önemli bir merkez özelliği kazanmıştır. Bu dönemde, kent planının temel öğeleri; kent düşman saldırılarına karşı koruyan kalın surlar, pazar yeri işlevini gören agora ve kilisedir.

Ankara’nın Selçuklular'ın eline geçmesi, Malazgirt Savaşı'ndan sonra 1073 yılına rastlar. 12 ve 13. yüzyıllarda Selçuklu sultanlarının da çabasıyla transit ticaret bir gelişme gösteren Ankara 1304’de görevli özerklik verilerek Osmanlı Devleti'ne bağlandı. I. Murat zamanında kesin olarak Osmanlı topraklarına bağlanan kentte, 1402 yılında Timur ve Osmanlı Yıldırım Bayezid arasındaki Ankara Savaşı yapıldı. Savaşta kent ve çevresinin büyük ölçüde harap olmuş, Anadolu birliğini yeniden kuran II. Murat zamanında yeniden onarılmıştır.

I. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti savaştan yenilgiyle ayrılınca; Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlatan en büyük adımı Ankara'da atmış, ilk ulusal meclis burada açılmış, Kurtuluş Savaşı Ankara'dan yönetilmiştir. Savaş sonucunda Türk Milleti bağımsızlığını tekrar kazanmış, 13 Ekim 1923'te Ankara yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olmuştur.

Ankara, doğuda Kırıkkale ve Kırşehir, batıda Eskişehir, kuzeydoğuda Çankırı, kuzeybatıda Bolu, güneyde Konya, güneydoğusunda Aksaray illeri ile komşudur.

Ankara, Orta Anadolu'nun kuzeybatısında bulunan Kızılırmak ve Sakarya nehirlerinin kollarının oluşturduğu ovalarla kaplı bir bölgedir. Bu bölgede orman alanları ve bozkır alanlarını bir arada görmek mümkündür. Akarsu boylarında sıralar halinde görülen iğde, söğüt ve kavak ağaçları bozkır içerisinde yer alır. Ankara çevresinde plato üzerinde yükselen münferit dağlar ile kuzeydeki dağlık sahada ise yağışlardaki artış yüzünden orman örtüsü oluşur.

 

Ankara adının nereden geldiği ile ilgili iki yazılı kaynak ve birtakım efsaneler vardır. Bizanslı tarihçi Pausanias'a göre, Frigya'nın ünlü kralı Gordios'un oğlu Midas'a bir gece rüyasında ilahi bir ses bir gemi çapası aramasını ve bulduğunda da bir kent kurmasını emreder. Bu çapa Ankara Kalesi'nin olduğu tepelerde bulunur. Bunun üzerine Midas buraya gemi çapası anlamına gelen "Anker" adını vererek kenti kurar. Bizanslı Stephanos Byzantios'ın coğrafya sözlüğünde, Mısırlı rahip ve bilgin Apollonius'un verdiği bilgiye göre, Galatlar bölgeye gelir gelmez Pontus Kralı Mitridates Ariyabarzanes ile birlikte Mısırlılar ile savaşıp onları denize kadar sürmüşlerdir. Kazanılan zafere karşılık Galatlara kent kurmak için yer verildiği ve kurulan kente zaferin sembolü olarak gemi çapası anlamına gelen Yunanca Anküra, Lâtince Ancyra (Ankira) adı verilmiştir. Görüldüğü gibi Ankara'yı Avrupalı iki kavmin kurduğu söylenmektedir. Roma devrinde Ankara ve çevresinde basılan para ve madalyonların üzerinde gemi çapası resimlerinin olması yukarıdaki kaynakları doğrular niteliktedir. Bir efsaneye göre, Nuh'un gemisinin çapası büyük tufanda buraya düşer ve daha sonraları da bulunan çapanın yerine Ankara'nın kurulduğu söylenir. Bizans kaynaklarında kentin adı Ankagra'dır. Batılı kaynaklarda ise Aghuridha ve Anguri (Yunanca koruk ve hıyar) olarak geçer. Kentin Selçuklulardan sonraki adı olan Engürü'nün ise, kentin çevresinde yetişen üzümlerden dolayı Farsça üzüm anlamındaki engür'den geldiği belirtilir. 12. yüzyılda Türkmenlerin gelmesiyle batılı kaynaklarda Angora diye bilinir. 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde Ankara olarak geçerse de yerli halk Angara derdi. Günümüzde bu isim değişiklikleri Ankara ile son bulmuştur. Ankara'nın tarihte aldığı diğer isimler ise, Ankyra, Ancyre, Ankerium, Ankura, Ankariya, Ang(k)ur, Ancora, Arikas, Engura, Engüriye, Angorah gibi olup ses düzeni olarak birbirlerine oldukça yakın isimlerdir, islam tarihçileri ise îmariye, tmadiye, Amudiye ve Beldeti Selasil olarak bahsetmişlerdir. Son bir not olarak da, Hitit çivi yazılı kaynaklarında geçen Ankuva'nın yanlışlıkla bir dönem Ankara olabileceği ileri sürülmüştür.

 

Müzeler

Ankara şehir merkezi sınırları içerisinde çeşitli kurumlarca işletilen 42 müze bulunmaktadır.

 

Arkeolojik Alanlar

Roma Hamamı: Ulus meydanından Yıldırım Beyazit Meydanına uzanan Çankırı Caddesi üzerinde, Ulus'tan itibaren yaklaşık 400 m. uzaklıkta, yolun batısında, caddeden 2.5 metre kadar yükseklikte yer alır, III. Yüzyılda Septimius Severus'un oğlu Roma İmparatoru Caracalla (212-217) tarafından Sağlık Tanrısı Asklepion adına yapılmıştır.

Kale: Ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte Hititlere uzanan tarihi boyunca birçok kez tamirden geçirildiği tahmin edilmektedir. Romalılar, Bizanslılar hakimiyetinde kalan kale, 1073 yılında Selçukluların eline geçmiştir. 1101 yılında Haçlılarca ele geçirilen kale 1227 yılında tekrar Selçukluların hakimiyetine girmiştir. Selçuklular döneminde onarılan ve eklemeler yapılan kale Osmanlı döneminde 1832'de Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa tarafından bir onarımdan geçirilmiştir.

Augustus Tapınağı: Ankara Ulus'ta Hacı Bayram Camii bitişiğindedir. M.Ö. II. yüzyılda Frigya tanrısı Men adına yapılmış olan tapınak zamanla yıkılmıştır. Bugün kalıntıları bulunan tapınak ise son Galatya hükümdarı Amintos'un oğlu kral Pilamenes tarafından Roma İmparatoru Augustus adına bir bağlılık nişanesi olmak üzere yaptırılmıştır.

Jülian Sütunu: Ulus bölgesinde bulunur. Sütün 362 yılında Roma İmparatoru Julianın Ankaraya ziyareti onuruna karşılık dikilmiştir.

Akköprü: Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Varlık mahallesi'nde bulunan Anadolu Selçuklu sultanı I. Alaeddin Keykubad zamanında yaptırılmış tarihi bir köprüdür.

Roma Tiyatrosu: Ulus Meyda'nından Ankara Kalesine çıkan Hisar Parkı Caddesi üzerindedir. Roma döneminde M.S. 1. yüzyıl'ın ikinci yarısı ile M.S. 2. yüzyılın başına tarihlendirilmiştir.

 

Yapılar

İbadethaneler:

Kocatepe Camii: Ankara'nın Kocatepe semtinde 1967'de inşaatına başlanan ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1987'de inşaatı tamamlanan cami.

Hacı Bayram Câmii: Ankara'nın Ulus semtinde bulunan tarihi camii. Augustus (Ogüst) Tapınağı'nın bitişiğindedir.

Karacabey Camii: 15. yüzyılda Karacabey tarafından yaptırılmıştır. Bugün Hacettepe Kampusü içinde kalmıştır.

Arslanhane Camii: 1289 - 1290 yılları arasında Ahi Şerafeddin tarafından yaptırılmıştır. Samanpazarı semtindedir.

Sultan Alaeddin Cami: 1211-1236 yılları arasında Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad tarafından bugün eski Ankara denilen Kaleiçi’nde yaptırılmış Ankara’nın ilk camisi.

Ahi Elvan Camii: 1382 yılında Ahi Elvan Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Koyunpazarı semtinde bulunmaktadır.

Cenab-ı Ahmet Paşa Camii: 1566 yılında Anadolu Beylerbeyliği yapmış Cenabı Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Ulucanlar caddesi üzerinde bulunmaktadır.

Zincirli Camii: 1687 yılında Şeyhülislam Ankaralı Mehmet Emin tarafından 1687 yılında yapılmıştır. Anafartalar Caddesindedir

Ağaçayak Camii: 1705 yılında yapılmıştır. Ulucanlar caddesindedir.

Leblebicioğlu Camii: 1711 yılında yapılmıştır. Denizciler cadddesindedir.

Eskicioğlu Camii: Ne zaman yapıldığı ve kim tarafından yaptırıldığı belli değildir. Eskicioğlu mahallesinde yer almaktadır.

Hacettepe Camii: Hacettepe Mahallesi, Sarı Kadın caddesindedir. Kapısının üzerinde dört satırlık kitabesi bulunmaktadır.

Hacı Hidayet Camii: Basın Evleri Basın Caddesi'ndedir.

Maltepe Camii

Hacı İlyas Camii

Hacı Musa Camii           

Kurşunlu Camii 

Azize Teresa Latin Katolik Kilisesi           

Samanpazarı Musevi Cemaati Sinagogu 

 

Türbeler  

Karyağdı Türbesi: 1577 - 1578 yıllarında Karyağdı Hatun adına inşa edilmiştir. İtfaiye Meydanında bulunmaktadır.

Kesikbaş Türbesi          

Yörük Dede Türbesi      

Hüseyin Gazi Türbesi     

Hacı Bayram Türbesi

Karacabey Türbesi        

Arslanhane Türbesi       

Cenab-ı Ahmet Paşa Türbesi     

 

Hazireler

Taceddin Camii Haziresi: Taceddin Camisinin avlusunda yer almaktadır.

Cenabı Ahmed Paşa Haziresi: Cenabı Ahmed Paşa Camisinin doğu tarfındaki avlusunda yer alır.

Yalçınkaya Mahallesi'nde bulunmaktadır  

 

Hanlar

Çengel Han: Ankara’da 1522-1523 tarihlerinde Mihrimah Sultan’ın eşi Damat Rüstem Paşa tarafından inşa ettirilmiş tarihi bir handır. Atpazarı mahallesi Kaleönü Depo sokakda bulunmaktadır. Şu anda binada Rahmi Koç Müzesi bulunmaktadır.

Taşhan: 1880'li yılların sonuna doğru Ankara'nın Ulus Meydanı'nda inşa edilmiş olan ve yıkıldıktan sonra yerine Sümerbank binasının yapıldığı bir binadır.

Suluhan: 1685 yılında Şeyhülislam Cevvarzade Mehmet Emin Bey tarafından yaptırılmıştır. Posta caddesi üzerinde bulunmaktadır.

Safran Han: 1512 yılında Hacı İbrahim Bin Hacı tarafından yaptırılmıştır. Atpazarı, Salman sokakta bulunmaktadır       

Kurşunlu Han: Sadrazam Mahmut Paşa tarafından yaptırılmıştır. Şu anda binada Anadolu Medeniyetleri Müzesi yer almaktadır.

Çukur Han 

 

Hamamlar ve Çeşmeler

Eyne Bey Hamamı: Ankara Gazi Lisesi ile Denizciler Caddesi arasındadır. Sultan I. Murat'ın subaşılarından Eyne Bey tarafından 14. yüzyıllın sonu veya 15. yüzyıl başında yaptırılmıştır.

Karacabey Hamamı: Talat Paşa Bulvarı üzerindedir. 1440 yılında Karaca Bey tarafından yaptırılmıştır.

Şengül Hamamı Anafartalar Caddesi üzerindedir. Kitabesi olmadığından yapım tarihi kesinleşmemiştir. İshak Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Hanifi Rum Çeşmesi: Kitabesine göre 1804 yılında yapılmıştır. Hacettepe Merkez Öğrenci yurdu arkası Zülüflü sokakta bulunmaktadır.

Gicik Çeşmesi: 1901 yılında yapılmıştır. Ulucanlar Cadddesi Gicik Mescidi'nin önünde yer alır.

Molla Büyük Çeşmesi: Kayabaşı Mahallesi Yasa Sokakta yer alır. Molla Büyük Mescidinin kuzeyindedir. Kitabesine göre 1804 yılında Sahire Hanım tarafından yaptırılmıştır.

  

Cumhuriyet Dönemi Yapılar

Anıtkabir: Türk Kurtuluş Savaşı'nın ve inkılaplarının önderi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara Anıttepe'de (eski adıyla Rasattepe) bulunan anıt mezarıdır.1973'den beri İsmet İnönü'nün kabri de Anıtkabir'dedir.

Atatürk Orman Çiftliği: Atatürk'ün 1925 yılında, Ankara'da modern bir çiftlik kurulması için verdiği talimat ile kurulmuştur.

Ankara Garı: 1937'de açılan Türkiye Cumhuriyeti Başkent'inin erken yıllarına ait en görkemli yapıtlardan birisidir.Günümüzde hâlen TCDD'nin Ankara ana istasyonu olarak kullanılmaktadır.

Sümerbank Genel Müdürlük Binası: 1937 - 1938 yılları arasında Alman Mimar Martin Elsaesser tarafından yapılmıştır.

Merkez Bankası Genel Müdürlük Binası: Avusturyalı mimar Clemens Holzmeister tarafından 1931-1933 yılları arasında Emlak Bankası olarak yapılan bina , Atatürk'ün istemiyle Merkez Bankası'na dönüştürüldü. Bina 1952 yılına kadar Anadolu Kulübü olarak da faaliyet gösterdi.

TEKEL Başmüdürlük Binası: İtalyan mimar G. Mongeri tarafından 1928 yılında yapılmıştır

Ziraat Bankası Genel Müdürlük Binası: İtalyan mimar G. Mongeri tarafından 1926 - 1929 yılında yapılmıştır. Ankara'nın ilk resmi binasıdır.

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Binası: 1937 yılında Alman mimar Bruno Taut tarafından planı çizilen ve yapılan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin eğitim ve öğretim binasıdır.

Ankara Opera Sahnesi: Bina ilk orijinalinde Türk mimar Şevki Balmumcu tarafından bir sergi merkezi olarak dizayn edildi. 1933 yılında açılan uluslararası yarışmada bu proje birinci seçilmişti. Yapı daha sonra Alman mimar Paul Bonatz tarafından bir opera sahnesine dönüştürüldü. Bu şekilde hizmet vermeye 2 Nisan 1948' de başladı.

 

Meydanlar

Hergele Meydanı: Ankara Ulus'ta bugünkü İtfaiye Meydanı'nın eski adı bit pazarı ya da ikinci el eşya pazarı olarak da bilinen Hergele Meydanı adını 19. asırda şehre dışardan gelenlerin ve şehir esnafının bir araya gelmesinden dolayı her gelen uğradığı yer anlamında Hergelen Meydanı adını almıştır.

Kızılay Meydanı: Türkiye'nin başkenti Ankara'nın merkezidir. İsmini Kızılay kurumundan almıştır.

Opera Meydanı: Meydan adını Opera binasından almaktadır.

Tandoğan Meydanı: Şehrin eski valisi 1946 yılında intihar ederek ölen Nevzat Tandoğan'ın adının verildiği semtin tam ortasında bulunan meydan.

Şili Meydanı: Türkiye ile Şili arasındaki dostluğu pekiştirmek adına yapılmıştır. Meydanda Şili'nin kurtarıcısı ve Şili Cumhuriyeti'nin kurucusu Bernardo O'Higgins'in anıtı bulunmaktadır.

Ulus Meydanı    

Hükümet Meydanı         

 

Parklar

Gençlik Parkı: Gençlik Parkı lunapark, kayıkla gezilebilecek geniş bir havuz ve yeşil alanlara ev sahipliği yapar

Kurtuluş Parkı: Buz pateni pisti de mevcuttur.

Altın Park: Yeşil alanlar dışında fuar alanı ve binaları da bulunur,

Göksu Parkı: Eryaman'da eski Susuz göleti üzerine kuruludur.

Soğuksu Millî Parkı: 1959 yılında Millî Park olarak tesis edilmiştir. Ankara'ya yakın olması hem avantaj hem dezavantaj teşkil etmektedir. Kızılcahamam ilçesi sınırları içersinde bulunmaktadır ve Ankara merkezine 80 kilometre uzaklıktadır.

Kore Parkı: Ankara'da Kore Savaşı sırasında şehit olan Türk askerlerinin anısına yapılmış olan 1973 yılında açılan anıtın bulunduğu park.

Atatürk Orman Çiftliği: Geniş imkânlara sahip bir rekreasyon ve çiftlik alanıdır. İçeriğinde hayvanat bahçesi, küçük kültür çiftlikleri, seralar, restoranlar, bir mandıra ve bira fabrikası bulunur. Burası ailece piknik yapmak, yürüyüş yapmak, bisiklete binmek ve aynı zamanda kaliteli yemekleri ve doğal güzelliği ile hoş bir mekandır. Çiftlikte ayrıca Atatürkün 1881 yılında Selanikde doğmuş olduğu evin bire bir kopyası da bulunur.

Harikalar Diyarı: Avrupa’nın şehir limitleri içindeki en geniş parkı.

Mamak Mavi Göl: Eski Bayındır barajının üzerine kurulu olan park Mamak tarafındadır.

Kuğulu Park: Çin tarafından hediye edilmiş olan kuğularla ünlü      

Anıt Park: Bahçelievler'de Anıtkabir'in karşısında yer Alan bir parktır.

Botanik Bahçesi

Seğmenler Parkı

Anayasa Parkı

Abdi İpekçi Parkı

Güven Park 

 

Ankara ilinin ilçeleri

Ankara’nın Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 24 ilçesi bulunmaktadır.

 

Akyurt: Kent merkezine 33 km. uzaklıktadır. İlçeye bağlı Balıkhisar Köyüne 1 km uzaklıkta, M.Ö. 3000 yılı ortalarından itibaren yerleşime sahne olmuş, Eski Tunç Çağına ve sonrasına ait büyük bir höyük bulunmuştur.

Altındağ: Kent merkezine 1 km uzaklıkta, Selçuklular, Osmanlılar ve daha eski medeniyetleri kapsayan ilçede; Ankara Kalesi, Augustus Tapınağı, Julianus Sütunu, Roma Hamamı, Cumhuriyet Anıtı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Etnografya Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Cumhuriyet Müzesi bulunmaktadır. Ayrıca Karacabey, Ahi Şerafettin, Hacı Bayram Veli Efendi, Karyağdı, Gülbaba ve İzzettin Baba Türbeleri ile Hacı Bayram, Aslanhane, Ahi Elvan, Alaaddin, Zincirli ve Kurşunlu camileri de ilçe sınırları içerisindedir.

Ayaş: Kent merkezine 58 km uzaklıktaki Ayaş İlçesi kaplıcaları ile ünlüdür. Karakaya Kaplıcası ile 23 km batısındaki Ayaş içmelerinin mineralli ve radyoaktifli suları sağlık açısından önemli bir zenginlik kaynağıdır. Karadere Bağları, Ova Bağları, Arıklar Bağları, Kirazdibi Bağları ilçenin diğer tabiat varlıklarıdır.

Bala: Ankara`nın güneyinde yer alan Bala ilçesi sınırlarındaki, ilçeye 35 km uzaklıktaki Beynam Ormanları Balâ ilçesinin olduğu kadar Ankara`nın da önemli mesire yerlerindendir. Burası genellikle çam ormanlarıyla kaplıdır.

Beypazarı: Ankara`ya 99 km mesafede olan Beypazarı ilçesinin tarihi Hitit ve Friglere kadar uzanmaktadır. Beypazarı`nın bir piskoposluk merkezi olduğu, adının önceleri Lagania, Anastasıopolıs olarak değiştirildiği tarihi eser ve haritalardan anlaşılmaktadır. Beypazarı, tarihi evleri, gümüş işçiliği ve havucu ile ünlü şirin bir ilçedir. Boğazkesen Kümbeti, Suluhan, Eski Hamam, Sultan Alaaddin Cami, Akşemseddin Cami, Kurşunlu Cami, Rüstem Paşa Hamamı, Gazi Gündüzalp Türbesi (Hırkatepe), Kara Davut Türbesi (Kuyumcutekke), Karaca Ahmet Türbesi, ilçe sınırları içerisinde olup görülmeye değer tarihi mekanlardır. İlçeye 10 km uzaklıkta bulunan Tekke Yaylası, 44 km uzaklıktaki Karaşar beldesinde bulunan Eğriova Yaylası ve Gölü, Dereli köyü civarında peri bacalarını andıran yapılar ilçenin ilgi çekici yerleridir.

Çamlıdere: Ankara`nın kuzeybatısında yer alan Çamlıdere ilçesinin şehir merkezinden uzaklığı 108 km dir. İlçede Selçuklu dönemine ait Peçenek Beldesinde bir Cami bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Bizans Dönemine ait mezar ve yerleşim yerleri kalıntılarına da rastlanılmaktadır.

Çankaya: Çankaya ilçesi, şehir merkezine 9 km. uzaklıktadır. Ankara`nın önemli ilçelerinden olan Çankaya İlçesi, il merkezine yakın pek çok semti içine alır. Atatürk Orman Çiftliği, Eymir Gölü, Elmadağ Kayak Tesisleri, Ahlatlıbel Spor ve Eğlence Merkezi ilçe sınırlarındadır. Anıtkabir, T.B.M.M., Atatürk Müzesi, Atatürk Anıtı (Zafer Anıtı-Sıhhiye), MTA Genel Müdürlüğü Tabiat Tarihi Müzesi, Güvenlik Anıtı, Etnografya Atatürk Anıtı, Doğa Tarihi Müzesi, ODTÜ Arkeoloji Müzesi, Devlet Resim ve Heykel Sergi Salonu, Anıt Park, Botanik Bahçesi, Abdi İpekçi Parkı, Güven Park, Kurtuluş Parkı, Kuğulu Park, Milli Egemenlik Parkı, Ahmet Arif Parkı, 100. Yıl Kapalı Yüzme Havuzu, Belediye Buz Paten Sahası gibi spor alanları, Oyuncak Müzesi (Cebeci-Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi), Hitit Anıtı, Atakule  ilçe sınırları içerisindedir.

Çubuk: Ankara şehir merkezine 39 km uzaklıktadır. Aktepe` de bulunan bir kale harabesi ve Karadana Köyünde Oyulu Kaya Mezarı Hitit kalıntılarıdır. Çubuk II. Barajı drenaj alanında bulunan ormanlık ile Karagöl mevkiinde bulunan ormanlık alanlar önemli mesire yerleridir.

Elmadağ: Kent merkezine 41 km. uzaklığındadır. Kökü Selçuklulara kadar uzanan halıcılık, el dokuması, kilim, heybe ve çantalar kültür zenginliklerini günümüze kadar getirmiştir.

Etimesgut: Etimesgut ilçesinin Ankara şehir merkezine uzaklığı 20 km. dir. Gazi Tren istasyonu ve Atatürk`ün İstanbul`a gidiş gelişlerinde uğurlandığı Etimesgut Tren İstasyonu tarihi yapı özellikleriyle dikkat çekicidir. Etimesgut`a adını veren Ahi Mes`ud, Ahi Elvan gibi Türk büyüklerinden, Ahi Elvan Hazretlerinin Türbesi Elvanköy` de Elvanköy Cami avlusunda bulunmaktadır.

Evren: İl merkezine 178 km. uzaklığındadır. Çevrede rastlanan höyük ve kilise, kale kalıntıları bu yörenin İslamiyetten çok önceleri yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. İlçe sınırları içerisinde Evren-Sarıyahşi yolu üzerinde Evren` e 2 km. uzaklıkta bir höyükte bin yıla ait seramik kalıntılarına rastlanmıştır. Çatalpınar Köyünün 2 km güneybatısında bulunan Sığırcık Kalesi Geç Bizans ve Osmanlı Dönemine aittir.

Gölbaşı: Ankara`ya 20 Km. uzaklıktaki Gölbaşı ve çevresi Ankara`nın mesire, sayfiye, turizm ve sanayi bölgesi durumundadır. Mogan ve Eymir Gölleri, doğal güzelliği, temiz havası ve balık üretimi ile ilçeye turistik bir değer kazandırmaktadır. İlçe sınırlarında, İncek, Hacılar ve Tulumtaş köyleri arasındaki Karayatak Tepe Mevkiinde yer alan Tulumtaş Mağarasında görülmeye değer dikit, sarkıt ve sütunlar bulunmaktadır.

Güdül: Güdül’ün şehir merkezine uzaklığı 89 km.dir. İlçe yakınından geçen Kirmir Çayı boyunca kayalara oyulmuş mağaraların Etiler`e (M.Ö. 2000) ait olduğu sanılmaktadır. Çağa Kasabasında bulunan Roma Tümülüsü, Kavaközü köyünde bulunan Samutbali Türbesi ve Tekke Mevkiindeki Kasım Baba Türbesi ilçenin kültürel zenginlikleri arasındadır. 1 Eylül 1957 yılına kadar Ayaş ilçesine bağlı bir nahiye iken aynı yıl 7030 sayılı Kanun ile ilçe olmuştur.

Haymana: Kent merkezine uzaklığı 73 km. olan Haymana kaplıcalarıyla dünyaca ünlüdür. Kaplıcaların tarihi Hititlere kadar uzanmaktadır. Hititlerden sonra Romalılar devrinde kaplıca tesisleri yeniden onarılmış, ayrıca kaplıcanın 1-1.5 km doğusunda halen harabeleri bulunan bir şehir kurularak, bu bölge bir su tedavi merkezi haline getirilmiştir.

Kalecik: Kent merkezine 71 km. uzaklıktaki Kalecik ve civarının ilk defa M.Ö. 3500-4000 yıllarında erken Kalkolitik Devirde iskan edilmiş olduğu tahmin edilmektedir. Hasbey, Saray, Tabakhane Camileri, Kazancıbaba, Alişoğlu Türbesi ile Kızılırmak üzerindeki Develioğlu Köprüsü ve Kalecik Kalesi belli başlı tarihi eserleridir.

Kazan: Kazan`ın şehir merkezinden uzaklığı 45 km. dir. İlçenin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Yapılan kazılar sonucu çıkan birçok tarihi eser, çok değişik medeniyetler zamanında ilçe ve köylerinde yerleşim olduğunu göstermektedir.

Keçiören: Keçiören ilçesinin Ankara şehir merkezine uzaklığı 3 km. dir. Ankara`nın Merkez ilçelerinden biridir. Mustafa Kemal`in Kurtuluş Savaşına hazırlandığı ve karargah olarak kullandığı Ankara Eski Tarım Okulu bugün müze olarak Keçiören sınırları içerisindedir.

Kızılcahamam: İl merkezine 83 km. uzaklıkta bulunan Kızılcahamam Ankara`nın en yoğun orman örtüsüne sahip olan yerleşim yeridir. Maden suyu bakımından oldukça zengin olan Kızılcahamam`a 16 km uzaklıktaki Şey Hamamı Kaplıcası ülkenin önemli kaplıcaları arasındadır.

Mamak: Mamak ilçesinin şehir merkezine uzaklıgı 7 km. dir. İlçede kültür hizmetlerini yerine getirmek için şimdiki Belediye Başkanlık Binasının yer aldığı Konservatuar Binası bulunmaktadır. Ayrıca 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatrosu, kültürel faaliyet varlıklarından sayılabilir.Tabiat varlıkları olarak Hatip Çayı, Bayındır Barajı ve önemli 4 mesire yerlerindendir.

Nallıhan: Nallıhan`ın şehir merkezine uzaklığı 161 km. dir.İlçe merkezi 1599`da Vezir Nasuhpaşa`nın burada bir han yaptırmasıyla teşekkül etmiş, adını bu Han`dan almıştır. Halen çatısı yıkık olan Han ile birlikte cami ve hamam da yapılmıştır. İlçede, Uluhan (Köstebek) Köyünde 17. Yüzyılda inşa edilmiş olan Uluhan Cami de diğer önemli bir eserdir.

Polatlı: Polatlı ilçesinin şehir merkezine uzaklığı 78 km. dir. Bugünkü Polatlı`nın 20 m. kuzeybatısına düşen Yassıhöyük Köyü ve çevresi bölgede gerçek bir tarih başlangıcı sayılabilir. Bu çevrede 86 adet tümülüs ve kral mezarları ve kalıntıları ilçe merkezinde de tümülüs ve şehir kalıntıları bulunmaktadır.

Pursaklar: 22 Mart 2008 tarih ve 26824 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5747 Sayılı Kanunla Pursaklar ilçesi kurularak Saray, Altınova ve Sirkeli belediyeleri mahalleye dönüştürülerek Pursaklara bağlanmıştır.

Sincan: Sincan’ın şehir merkezine uzaklığı 27 km. dir. Sincan çevresinde yapılan bazı kazılarda Selçuklulara ait eserlerin bulunması XI. Yüzyılda Sincan ve çevresinde yerleşim olduğuna dair önemli ip uçları vermektedir. İstanbul-Bağdat tren yolu 1892 Sincan köyden geçmiştir. 1926 Devlet Demir Yolları arşivlerinde Hattın devamında 8-10 hanelik bir köy, hatta yakın olan bir de cami var.şeklinde yazılmaktadır. 30.11.1983 tarih ve 2963 Sayılı Yasa ile Sincan İlçe haline dönüştürülmüştür .Bakanlar Kurulu’nun 08.03.1988 gün ve 88/12721 sayılı kararı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içine alınmıştır.

Şereflikoçhisar: Şehir merkezine 148 km. uzaklıktadır. İlçede, Türkiye`nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü bulunmaktadır. Kuzeyinde bulunan Hirfanlı Baraj Gölünde balıkçılık yapılmaktadır. Tuz Gölü, Kurşunlu Camii, Koçhisar Kalesi ve Parlasan Kalesi, ilçenin tarihi ve turistik zenginliklerini oluşturur.

Yenimahalle: Yenimahalle`nin şehir merkezine uzaklığı 5 km. dir. Kent Merkezinde yeralan Yenimahalle`nin tarihini vurgulayan eserler arasında Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat tarafından 1222 yılında eski Bağdat Ticaret yolunun geçtiği Ankara Çayı üzerinde yaptırılan Akköprü sayılabilir. Tarihi özelliğini hala korumakta olan Köprü, 4 büyük, 3 küçük olmak üzere 7 kemerden oluşmuştur.

 

women cheat on their husbands married men having affairs unfaithful wife

Eğitim Kurumları
1.Başkent Üniversitesi -
2.Devlet Konservatuvarı (Başkent Üniv.) -
3.Tıp Fakültesi (Başkent Üniv.) -
4.Avrupa Birliği Ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (Başkent Üniv.) -
5.Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Başkent Üniv.) -
6.Diş Hekimliği Fakültesi (Başkent Üniv.) -
7.Eğitim Fakültesi (Başkent Üniv.) -
8.Çankaya Lisesi -
9.İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fak. (Bilkent Üniv.) -
10.Kara Harp Okulu (Harbiye Mektebi) -
11.Diş Hekimliği Fakültesi (Hacettepe Üniv.) -
12.Eczacılık Fakültesi (Hacettepe Üniv.) -
13.Edebiyat Fakültesi (Hacettepe Üniv.) -
14.Eğitim Fakültesi (Hacettepe Üniv.) -
15.Fen Fakültesi (Hacettepe Üniv.) -
16.Güzel Sanatlar Fakültesi (Hacettepe Üniv.) -
17.Hukuk Fakültesi (Hacettepe Üniv.) -
18.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi (Hacettepe Üniv.) -
19.Hacettepe Üniversitesi -
20.İletişim Fakültesi (Hacettepe Üniv.) -
21.Mühendislik Fakültesi (Hacettepe Üniv.) -
22.Sağlık Bilimleri Fakültesi (Hacettepe Üniv.) -
23.Tıp Fakültesi (Hacettepe Üniv.) -
24.Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (Hacettepe Üniv.) -
25.Bilişim Enstitüsü (Hacettepe Üniv.) -
26.Çocuk Sağlığı Enstitüsü (Hacettepe Üniv.) -
27.Fen Bilimleri Enstitüsü (Hacettepe Üniv.) -
28.Güzel Sanatlar Enstitüsü (Hacettepe Üniv.) -
29.Halk Sağlığı Enstitüsü (Hacettepe Üniv.) -
30.Nörolojik Bilimler Ve Psikiyatri Enstitüsü (Hacettepe Üniv.) -
31.Nüfus Etütleri Enstitüsü (Hacettepe Üniv.) -
32.Nükleer Bilimler Enstitüsü (Hacettepe Üniv.) -
33.Onkoloji Enstitüsü (Hacettepe Üniv.) -
34.Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Hacettepe Üniv.) -
35.Sosyal Bilimler Enstitüsü (Hacettepe Üniv.) -
36.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (Hacettepe Üniv.) -
37.Mesleki Teknoloji Yüksekokulu (Hacettepe Üniv.) -
38.Spor Bilimleri Ve Teknolojisi Yüksekokulu (Hacettepe Üniv.) -
39.Yabancı Diller Yüksekokulu (Hacettepe Üniv.) -
40.Bala Meslek Yüksekokulu (Hacettepe Üniv.) -
41.Hacettepe Meslek Yüksekokulu (Hacettepe Üniv.) -
42.Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Hacettepe Üniv.) -
43.Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Hacettepe Üniv.) -
44.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Hacettepe Üniv.) -
45.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Hacettepe Üniv.) -
46.Ankara Devlet Konservatuvarı (Hacettepe Üniv.) -
47.Fen Edebiyat Fakültesi (Başkent Üniv.) -
48.Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi (Başkent Üniv.) -
49.Hukuk Fakültesi (Başkent Üniv.) -
50.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi (Başkent Üniv.) -
51.Fen Edebiyat Fakültesi (Orta Doğu Teknik Üniv.) -
52.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi (Orta Doğu Teknik Üniv.) -
53.Eğitim Fakültesi (Orta Doğu Teknik Üniv.) -
54.Mühendislik Fakültesi (Orta Doğu Teknik Üniv.) -
55.Orta Doğu Teknik Üniversitesi -
56.Mimarlık Fakültesi (Orta Doğu Teknik Üniv.) -
57.Uygulamalı Matematik Enstitüsü (Orta Doğu Teknik Üniv.) -
58.Enformatik Enstitüsü (Orta Doğu Teknik Üniv.) -
59.Deniz Bilimleri Enstitüsü (Orta Doğu Teknik Üniv.) -
60.Fen Bilimleri Enstitüsü (Orta Doğu Teknik Üniv.) -
61.Sosyal Bilimler Enstitüsü (Orta Doğu Teknik Üniv.) -
62.Meslek Yüksekokulu (Orta Doğu Teknik Üniv.) -
63.Yabancı Diller Yüksekokulu (Orta Doğu Teknik Üniv.) -
64.Ankara Üniversitesi -
65.Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara Üniv.) -
66.Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara Üniv.) -
67.Eğitim Bilimleri Fakültesi (Ankara Üniv.) -
68.Eczacılık Fakültesi (Ankara Üniv.) -
69.Fen Fakültesi (Ankara Üniv.) -
70.Hukuk Fakültesi (Ankara Üniv.) -
71.İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.) -
72.İletişim Fakültesi (Ankara Üniv.) -
73.Mühendislik Fakültesi (Ankara Üniv.) -
74.Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ankara Üniv.) -
75.Siyasal Bilgiler Fakültesi (Ankara Üniv.) -
76.Tıp Fakültesi (Ankara Üniv.) -
77.Veteriner Fakültesi (Ankara Üniv.) -
78.Ziraat Fakültesi (Ankara Üniv.) -
79.Fen Bilimleri Enstitüsü (Ankara Üniv.) -
80.Hepatoloji Enstitüsü (Ankara Üniv.) -
81.Nükleer Bilimler Enstitüsü (Ankara Üniv.) -
82.Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Ankara Üniv.) -
83.Adli Tıp Enstitüsü (Ankara Üniv.) -
84.Biyoteknoloji Enstitüsü (Ankara Üniv.) -
85.Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Ankara Üniv.) -
86.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara Üniv.) -
87.Kalecik Meslek Yüksekokulu (Ankara Üniv.) -
88.Adalet Meslek Yüksekokulu (Ankara Üniv.) -
89.Başkent Meslek Yüksekokulu (Ankara Üniv.) -
90.Beypazarı Meslek Yüksekokulu (Ankara Üniv.) -
91.Elmadağ Meslek Yüksekokulu (Ankara Üniv.) -
92.Ticari Bilimler Fakültesi (Başkent Üniv.) -
93.İletişim Fakültesi (Başkent Üniv.) -
94.Mühendislik Fakültesi (Başkent Üniv.) -
95.Sağlık Bilimleri Fakültesi (Başkent Üniv.) -
96.Sosyal Bilimler Enstitüsü (Ankara Üniv.) -
97.Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü (Ankara Üniv.) -
98.Yabancı Diller Yüksekokulu (Ankara Üniv.) -
99.Ev Ekonomisi Yüksekokulu (Ankara Üniv.) -
100.Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu (Ankara Üniv.) -
101.Devlet Konservatuvarı (Ankara Üniv.) -
102.Gazi Üniversitesi -
103.Diş Hekimliği Fakültesi (Gazi Üniv.) -
104.Eczacılık Fakültesi (Gazi Üniv.) -
105.Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi (Gazi Üniv.) -
106.Fen Edebiyat Fakültesi (Gazi Üniv.) -
107.Gazi Eğitim Fakültesi (Gazi Üniv.) -
108.Güzel Sanatlar Fakültesi (Gazi Üniv.) -
109.Hukuk Fakültesi (Gazi Üniv.) -
110.İktisadi Ve idari Bilimler Fakültesi (Gazi Üniv.) -
111.İletişim Fakültesi (Gazi Üniv.) -
112.Mesleki Eğitim Fakültesi (Gazi Üniv.) -
113.Mühendislik Mimarlık Fakültesi (Gazi Üniv.) -
114.Teknik Eğitim Fakültesi (Gazi Üniv.) -
115.Tıp Fakültesi (Gazi Üniv.) -
116.Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi (Gazi Üniv.) -
117.Sağlık Bilimleri Fakültesi (Gazi Üniv.) -
118.Fen Bilimleri Enstitüsü (Gazi Üniv.) -
119.Sosyal Bilimler Enstitüsü (Gazi Üniv.) -
120.Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Gazi Üniv.) -
121.Bilişim Enstitüsü (Gazi Üniv.) -
122.Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi Üniv.) -
123.Kazaları Araştırma Ve Önleme Enstitüsü (Gazi Üniv.) -
124.Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu (Gazi Üniv.) -
125.Hemşirelik Yüksekokulu (Gazi Üniv.) -
126.Ankara Dr. Refik Saydam Sağlık Yüksekokulu (Gazi Üniv.) -
127.Yabancı Diller Yüksekokulu (Gazi Üniv.) -
128.Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu (Gazi Üniv.) -
129.Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Gazi Üniv.) -
130.Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Gazi Üniv.) -
131.Maliye Meslek Yüksekokulu (Gazi Üniv.) -
132.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Gazi Üniv.) -
133.Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu (Gazi Üniv.) -
134.Atatürk Meslek Yüksekokulu (Gazi Üniv.) -
135.Ankara Meslek Yüksekokulu (Gazi Üniv.) -
136.Gazi Meslek Yüksekokulu (Gazi Üniv.) -
137.Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu (Gazi Üniv.) -
138.Bilkent Üniversitesi -
139.Fen Bilimleri Enstitüsü (Başkent Üniv.) -
140.Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Başkent Üniv.) -
141.Sosyal Bilimler Enstitüsü (Başkent Üniv.) -
142.T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı - رئاسة الشؤون الدينية
143.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Başkent Üniv.) -
144.Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Başkent Üniv.) -
145.Kazan Meslek Yüksekokulu (Başkent Üniv.) -
146.Transplantasyon Ve Gen Bilimi Enstitüsü (Başkent Üniv.) -
147.Yanık Yangın Ve Doğal Afetler Enstitüsü (Başkent Üniv.) -
148.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Başkent Üniv.) -
149.Atılım Üniversitesi -
150.Mühendislik Fakültesi (Atılım Üniv.) -
151.İşletme Fakültesi (Atılım Üniv.) -
152.Fen Edebiyat Fakültesi (Atılım Üniv.) -
153.Hukuk Fakültesi (Atılım Üniv.) -
154.Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi (Atılım Üniv.) -
155.Fen Bilimleri Enstitüsü (Atılım Üniv.) -
156.Sosyal Bilimler Enstitüsü (Atılım Üniv.) -
157.Milli Güvenlik Akademisi (MGA) -
158.T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı -
159.Akıncılar -
160.Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası -
161.Şeriyye Ve Evkaf Vekaleti -
162.Cemevi - Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı -

Kütüphaneleri
1.Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez Kütüphanesi -
2.Etnografya Müzesi İhtisas Kitaplığı -
3.Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Kütüphanesi - مكتبة الرئاسة العامة للشؤن الدينية
4.Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi -
5.Milli Kütüphane -
6.Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi -
7.Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi -
8.Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü -
9.Başkent Üniversitesi Kütüphanesi -
10.Başkent Üniversitesi Sanal Kütüphane -
11.Devlet Planlama Teşkilatı Sanal Kütüphane -
12.Diyanet İşleri Başkanlığı Sanal Kütüphane -
13.Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi -
14.Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kütüphanesi -
15.Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Kütüphanesi -
16.Diyanet İşleri Başkanlığı Kocatepe Kütüphanesi -
17.Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı -

Yazarları
1.Kenan Gürsoy -
2.Ramazan Özmen -
3.Bilal Sambur -
4.Hakan Olgun -
5.M. Safa Yeprem -
6.Nasuh Günay -
7.Nejdet Gürkan -
8.Nevin Karabela -
9.Ramazan Uçar -
10.Sevim Özdemir -
11.Ramazan Buyrukçu -
12.Ayşe Sıdıka Oktay -
13.Muammer Göçmen -
14.Ömer Özpınar -
15.Orhan Çeker -
16.Mehmed Tevfik Çerkeşizade -
17.İbrahim Hilmi Karslı -
18.İhsan Güneş -
19.Kenan İnan -
20.Selda Kaya Kılıç -
21.Mehmet Ali Kaya -
22.Mehmet Ali Şimşek -
23.Musa Çadırcı -
24.Mustafa Kemal Atatürk -
25.Ömer Çapar -
26.Ömer Demirel -
27.Recep Boztemur -
28.Resul Ay -
29.Rüya Kılıç -
30.Savaş Yıldırım -
31.Seçil Karal Akgün -
32.Sedat Erkut -
33.Selahittin Özçelik -
34.Selçuk Akşin Somel -
35.Sabire Arık -
36.Suat Ünlü -
37.Süleyman Özbek -
38.Turgut Yiğit -
39.Uğur Ünal -
40.Yılmaz Kurt -
41.Abdullah Gündoğdu -
42.Ahmet Eyicil -
43.Ali Sönmez -
44.Altan Çetin # -
45.Ayşe Gül Akalın -
46.Ayşen Sina # -
47.Bekir Koç -
48.Bülent Çelik -
49.Doğan Gün -
50.Eftal Şükrü Batmaz -
51.Feda Şamil Arık # -
52.Hamiyet Sezer Feyzioğlu -
53.Hasan Taşdelen -
54.Hatice Oruç -
55.Herkül Millas -
56.Hülya Boyana -
57.Hüseyin Üreten -
58.Coşkun Can Aktan -
59.Yasemin Avcı -
60.Doğan Çilingir -
61.N. Serpil Altuntek -
62.Hüseyin Gazi Topdemir -
63.A. Yaşar Tonta -
64.Gültekin Oransay -

Bu şehirde kayıtlı üyeler
1. turgut parlak
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 26.12.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...