Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0

Yemini Gamus Risalesi

 Kitap Detayı Kitap No : K-  
Yazar Adı İlim Dalı Konusu Dili
Mustafa Sabri (Şeyhülislam) Fıkıh Osmanlıca
Özelliği Tercüme Eden
Hanefi   Nuri Derdiyok
       
Makale No: 2208 Hit : 5188 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Makale Yazarına ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Makaleler    

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Yeni Müctehidlerin Kıymeti İlmiyesi
2 Yemini Gamus Risalesi
3 Saydı Hatır
4 Savm Risalesi
5 Muhtarat min eş Şiir el Arabi
6 Mevkıfül Beşer Tahte Sultanil Kader
7 Mevkıfül Akli vel İlmi vel Alem min Rabbil Alemin ve İbadihil Murselin
8 Mes’eletü Tercemeti’l-Kur’ân
9 Kitabı Reddi Ala ma fiI Kavlil Ceyyid miner Redy
10 Kavli fi el Mereti ve Mukarenetuhu bi Akvalin Mukallidetin bi el Garbi / قولي في المرأة
11 İslamda İmameti Kübra
12 İman Namaz ve Oruç hakkında Risale
13 Haşiye ala Kitab Netaic el Efkar
14 en Nekiru ala Münkirin Nimeti Mined Din vel Hilafeti vel Ümme
15 el-Kavlü’l-Fasl Beynellezîne Yüminune Bil Gaybi Vellezine La Yüminun
16 Dini Mücedditler Yahut Türkiye İçin Necat ve İtila Yollarında Bir Rehber
17 (Meseleler) Dini İslamda Hedefi Münakaşa Olmuş Mesail

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Yemini Gamus Risalesi
2 Dini İslamda Hedefi Münakaşa Olan Mesailden Musiki

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti
read here cheat wifes unfaithful wives
read here read read
click beautiful women cheat what makes husbands cheat
treatment of aids early hiv symptoms in men aids pictures
gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen
bystolic coupon 2013 bystolic add on copay card bystolic generic alternative
cialis discount coupon cialis coupon coupons for prescription drugs

Yayın Bilgileri
Yayınlandığı Kaynaklar
Yayınlandığı Tarih
Yayınlandığı Dergi
Sanal Dergi
Makalenin Linki

Makale Metni   [Yazdır/Print]

Yemîn-i Gamûs Risalesi (Transkrip)

Cenab-ı Hak ve feyyaz-ı mutlak emiru’l-mu’minin ve halifetun bi’l-hakkı Seyyidu’l-murselin padişah-ı şeriat medar u şehnişah-ı mulhemiyyet-i şiar efendimiz hazretlerini madame’l-melevan taht-ı muallayı hilafette daim ve berkarar buyursun.Amin.

Bi’l-cumle me’mur’in-i devlet-i ebed-i muddet Osmaniyyelerini rızayı kudsiyyeti ihtivay-ı hilafet-penahileri, daire-i munciyyesinde ifayı vazife-i sadakat u muadelete sevk edecek usul-i mustahsine ve meşruadan olmak uzere mahza meşrık-ı tecelliyat-ı hikmet u keramet olduğu musellem bulunan kariha-i munevvere-i şahanelerinin en muhim ve en mulhiman asar-ı aliyye ve mumtazesinden addolunmağa layık olan “ tahlif’ usul-i muttehizesine dair hasbe’l-vesile nacizane olduğu kadar sadıkane bazı mulahazat-ı daiyanenin nazargah-ı akdes-i humayunlarına arz-ı vaz’ı ile bir hizmet-i mucibu’l-mefharet ibraz eylemek niyyet-i halisanesinde bulunuyorum.

Şimdiye kadar icrayı tahlif icin murettep ve mukarrar olan llZat-ı şevket simat hazret-i Padişahiye ve devleti-i aliyyelerine sadıkane ifayı hizmed edeceğine” ibaresi, kavaid-i fıkhiyye nokta-i nazarından tetkik ve tahlil edildikde aksam-ı yeminden Yemin-i mun’akideye, yani kaili yemininde bar ve sabit olmazsa itay-ı keffaretle tahlis-i nefs edebilmesi mumkun olan bir yemine raci olduğu goruluyor. Gerci rızay-ı meyamin-i irtizay-ı zıllullahileri, daire-i felah-ı bahşasmda hudane-gerde ifay-ı vazife- mefruda eylememek zaten dunya ve ahirette mutecassenin yakasına mehlik-i yılan gibi sarılan bir vebal-i azimi, bir mesuliyet-i muhakkayı mustelzim olmak icin kafi ise de aynca yemini ile de merkez-i metin, sıdk-u sadakadden ser-i mu inhiraf edememeğe mecbur eylemek, multelzim-i ali bulunduğu cihetle eşedd-i azab-ı İlahiye ducar olmağı mucib olan yemin-i gamus suretinde icrası muvafık-ı maslahat olacağı varid-i hatır-ı kemteranemdir. Emr-i tahlifte murettep ve mukarrar olan ibare-i sabıka ise mustakbele  ait olduğundan yemin-i gamus bulunamıyor. Cunki Yemin-i gamus, fukahay-ı izam hazeratınm ta’riflerine nazaran amden kizb uzerine yemin eylemektir. Halbuki istikbalde yapmamak fikr-i itikadmda olduğu bir şeye yapacağım demek, kelamın itikada mutabık  lmamasından ibaret bulunduğu icin Mutezile’den Nazzam mezhebine gore buna kizb denilebilir ise de eimme-i Ehl-i sunnet indinde bir kelamın kizbi, mutekellimin itikadına değil, vaki ve nefsu’l-emre mutabık olmamasına mutevakkıfdır.  

İstikbale ait mevadda ise vaki ve nefsif 1-emr henuz tayin edilemeyeceğinden velev fıkru itikadının hilafına olarak telaffuz olunan yeminde vakıa mutabakat ve adem-i mutabakat nazarından - halifm kizbiyle hukmolunamaz ki yemin-i gamusun ta’rifi bunun hakkında kabil-i intibak olsun. Anın icundir ki fenni celil-i fıkıhta yemin-i gamusun mahluf-u aleyhi yalnız mazi ile hal suretlerine hasredilerek suret-i istikbaliyyesinden asla bahs olunmuyor.

O halde meri’yyul-icra olan yeminlerin samimiyetten ari olduğu takdirde yemin-i gamus nevinden olmaları lazım gelecek bir tarza irca ve ifrağı icun tahlife me’mur olan zat, istikbale delalet eden ibarey-i sabıkaya bedel-i maziyi veya hal-i mufid bir ta’bir olmak uzere mesela “fikr ve rıiyyeti zat-ı şevket simat hazret-i hilafet penahiye ve devleti aliyyelerirıe sadıkane ifay-ı hizmedden ibaret olduğuna”  [1] tahlif eder, yahud - hem o buyuk gunahı hem de keffareti mustelzim olmak icun - fikr-i niyyeti bundan ibaret olduğunu ibare-i kadimeye ilave ettirirse fıkr ve niyyetin - hatta vaki ve nefsu’l-emirde - neden ibaret olduğu istikbale kalmaksızın halifm kendisince teayyun etmiş olan umuru maziyye veya haliyyeden bulunduğu ve nitekim “edeceğine” kelimesine muntehi olan bir cumle ile “olduğuna” kelimesine muntehi olan bir cumle arasındaki farkın da bu hakikati muvazzahan gosterdiği gibi, bu suretde kailin itikadı her ne ise, vaki ve nefsu’l-emirde onun aynı olduğundan evvela adem-i mutabakat-ı saniye adem-i mutabakatı istilzam ederek matlub olduğu uzre Ehl-i sunnetin ta’rif eyledikleri kizb dahi tahakkuk eder ve binaenaleyh Yemin-i gamus nev’inden olmasında hic şübhe kalmaz.

Tahlifin el-haletu hazihi mer’i olan suret-i icrasıyla abd-i daiy-i kemterlerinin istihrac ettiği ibare arasındaki farkın hulasası, şimdiye kadar tahlif, bir fıil-i istikbali uzerine icra edildiği halde daiy-i ahkarlannm usulunde, fiil-i mezkurun mazi haline getirilmesi ve usul-i kadimeye nazaran halifin itikadıyla vaki ve nefsu’l-emir başka başka şeylerden ibaret iken usul-u maruza-i fakiranemde itikadı halifle nefsuT-emrin tevhidine muvaffakiyet hasıl olmasıdır ki bu vechile meal-i ibarede husule gelen fark ve tefavut dakik olduğu nisbetinde şayan-ı ehemmiyettir.

Bundan sonra Yemin-i gamustan da tevbe ve istiğfar ile tahallus edebilmek ihtimaline gelince bu babda tevbe ve istiğfar tarik-i dalal-u i’vicacdan nedamet-i sahiha ile katiyyen tashih-i niyet ve kesb-i salah u istikamet eylemekten ibaret olmakla matlub husule gelmiş bulunacağından, bu ihtimal, usul-i maruza-i acizanemin noksanını değil, belki kifayet ve muhassenatım isbat edecek umurdandır.

Heman-ı Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim ve şer-i kavimi hurmetine mubarek yed-i mueyyide-i hilafet-penahilerine bir vediay-ı İlahiye olan kaffe-i ibadm hukuk ve mesalihi ictin ila yevmi’l-kıyam bir daman-ı bi imtinan hıfz u himayet, bir timsal-i alu’lal adl-u merhamet olmak uzere vucud-i nusret-i mev’ud-u zıllullahilerini uzerimizde şems-i taban-ı fuyuzat gibi daim ve ber karar buyursun Allahumme. Amin.

 

Huzur-i humayun-i cenab-ı mulukaneleri ders-i şerifı muhatablarından el-abdu’d dai ez- zaif
Mustafa Sabri

 


 • [1]  Bu ibareye bir de “ile’l-ebed” kaydı ilave eylemek faideden hali değildir. Maamafıh “ibaret”kelimesinden mustefad olan hasr buna hacet de bırakmaz. Halbuki tahlifm lafz-ı kadimi işbu “ile’l-ebed” kaydı-ı ihtiyatisinin makamına kaim olmak meziyyetini haiz olan “ibaret” kelimesinden dahi halidir.


 • Bu Makaleye Ait Eleştiri Makaleleri
  # Makaleler Adı
  Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Muhammed Ender / 13.6.2015  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...