Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Fıkıh Mezhepleriyle Karşılaştırmalı Olarak Tirmizinin Hukukçuluğu

 Kitap Detayı Kitap No : K- 65  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Hikmetullah Ertaş Fıkıh
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Tez - E-Kitap -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 65 Hit : 6458 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Fıkıh Mezhepleriyle Karşılaştırmalı Olarak Tirmizinin Hukukçuluğu

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı
1 Fıkıh Mezhepleriyle Karşılaştırmalı Olarak Tirmizinin Hukukçuluğu

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Muhammed Esedin Mucize Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım
2 Muhammed Esedin Mucize Anlayışı
3 Muhammed Esedin Mezheplerin Dışında Kalan Yorumları Çerçevesinde Ahkam Ayetlerini Anlama Biçimi
4 İslam Hukukunda Alışverişler

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

İNTERPRETATİON OF İSLAMİC SCRİPTURE

 

            İn the thesis that we worked on Tirmizî’s Sünen we have seen thatbeing not a member

of any doctrine in  interpretatinon of  İslamic scripture, Tirmizî makes comments using the

cvidence,  when we compare the points that Tirmizî pointed out dearly with the four creeds

we saw that Tirmizî’s interpretations  do not always  match exactly with a creed and that his

preference is muchclaser to  Şafii and  Ahmed b. Hanbel.He interprets  İslamic law

indepentently onhis own.

           As well as commenting on Mohammed’s maxims Tirmizî  is an  interpreter of  İslamic

law. İn terms of the History of İslamic law and of carrying theaccumulatinon  of İslamic Law

of Tirmizî’s time with all its riches till today, Sünen is “the first comparative law book” This

shows what an important work Sünen is interms of science of  İslamic law. We deeply hope

that allthese consequences  that we have come towillbe datum for İslamic law researchers.


TEZ  ÖZETİ

 

Tezin Adı: Fıkıh Mezhepleriyle Karşılaştırmalı Olarak Tirmizî’nin Hukukçuluğu 

Tezin Yazarı :Hikmetullah ERTAŞ

 

Tirmizî’nin Sünen’i üzerinde yaptığımız bu  tezde, onun aslında her hangi bir

fıkhi mezhebe mensup olmadığını, delilleri kullanarak içtihat ettiğini gördük.

Tirmizî’nin görüşlerini sarih olarak belirttiği noktaları, dört mezheple mukayese

etmemiz sonucunda; Tirmizî’nin içtihatlarının her zaman bir mezheple bire bir

örtüşmediği, onun tercihlerinin daha çok Şâfiî’i ve Ahmet b. Hanbel’e yakın olduğunu

gördük. Böylece, onun her hangi bir mezhebin mukallidi olmadığı, kendi başına

müstakil içtihat eden bir İslam Hukukçusu olduğu gerçeği ortaya çıktı.

Günümüze kadar olan süreçte Sünen’in fıkhi yönü üzerinde bildiğimiz kadarıyla

her hangi bir çalışma yapılmamıştır. Tirmizî’nin hadisçi olmasının yanı sıra aynı

zamanda bir fâkih olduğu, Sünen’in Fıkıh Tarihi açısından da; Tirmizî’nin yaşamış

olduğu döneme kadar olan fıkhî birikimi bütün zenginliği ile günümüze iletmesinden

dolayı  “ilk hilâf kitabı”  olma gibi ulaştığımız bu sonuçların, Sünen’in fıkıh ilmi

açısından ne kadar önemli bir eser olduğu gerçeğini ortaya koymuştur. Umudumuz

ulaştığımız neticelerin İslam Hukuku araştırmacılarına veri olmasıdır.

<

Baskıları

Yazmaları

Tezler  
1. Tez
İsim Fıkıh Mezhepleriyle Karşılaştırmalı Olarak Tirmizi
Ebatlar ile Bilgi dijital yayın/ özel baskı

Derecesi

Yüksek Lisans

Üniversitesi

Selçuk Üniv İlahiyat Fakültesi

Yayın Tarihi

2006
Tez Danışması Prof.Dr. Ahmet Yaman
Tez Dili Türkçe
Özelliği Akademik Standartlara Uygun
Cilt Sayfa Adedi 88 s.
Ücreti 7 ytl
Açıklama Kitab Yazarın eskieserler.com okuyucularına hediyesidir. Pdf dosyası sitemizden ücretsiz olarak indirilebilir. Kitap formatında baskısının fiyatı baskı+renkli kapak+ısısal ciltleme ücreti ise 7 ytl dir
all wives cheat online women who cheated
website website open
click here women that cheat on their husbands married affairs
cheats the unfaithful husband married woman looking to cheat
prescription discount coupon survivingediscovery.com discount coupons for cialis
 
click here women that cheat on their husbands married affairs
link how many women cheat on husbands why do wifes cheat
progesterone progesterone progesterone
bystolic generic name linzess patient assistance what is the generic for bystolic
Konu Fihristi

İÇİN DEKİLER

KISALTMALAR _________ V

ÖNSÖZ _____ VI

GİRİŞ ______ 1

I-Araştırmanın Amacı ve Önemi __________ 1

II-Çalışmanın Kapsamı ______ 1

BİRİNCİ BÖLÜM

TİRMİZÎ'NİN HAYATI VE ESERLERİ

I-Tirmizî’nin Hayatı ve Eserleri ___________ 3

II-İlim Dünyasındaki Yeri ___ 4

III-Tirmizî’nin Sünen’inde Tebarüz Eden Hukukçuluğu _____ 7

A-Sünen’in Fıkıh Tarihi Açısından Önemi __ 7

B-Tirmizî’nin Fıkıhta İzlediği Mezhep ______ 9

C -Tirmizî’nin Fıkhî Amaçla Kullandığı Kavramlar ________ 11

1 - Ehlu’l-İlm ((ملعلا لهأ _____ 11

2- Ehlu’l- Kûfe (( ةفوكلا لهأ ___ 12

3- Ashabuna (( انباحصأ ______ 13

4- Esahhu (( حصأ _________ 14

5- Ruhsat ((ةصخرلا _________ 15

D- Tirmizî’nin Kullandığı Yöntem ve Teknikler __________ 15

1-Tirmizî’nin İçtihadını Belirten Bâb Başlıkları __________ 15

a-Soru Kalıbını Kullanmak ___ 16

b-Peşi Sıra Birbirine Zıt Başlıklar Kullanmak  16

c-Hadisten Çıkarılan Hükme Göre Başlık Koymak _________ 16

2-Hadisle İlgili Yorumlar ____ 17

a-İçtihadı Belirten Yorumlar __ 18

b-Tercihini Belirten Yorumlar  19

ba-Hadisin Zâhirine Göre Tercih __________ 19

bb-Hadisten Çıkarılan Mâna İle Tercih _____ 20

c-İcmâyı Belirten Yorumlar __ 20

İKİNCİ BÖLÜM TİRİMİZİ’NİN İBADETLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

I-TEMİZLİK _ 22

A-Hurma Şırasıyla Abdest Almak _________ 22

B-Abdest Alınırken Ayakları Yıkamak _____ 24

C-Öpmeden Dolayı Abdest Almak _________ 25

D-Ateşte Pişen Yiyeceklerin Yenmesinden Dolayı Abdest Almak _________ 27

E-Ayağa Giyilen Mestin Süresi ___________ 29

II-NAMAZ __ 31

A-Deve  ve Davar Ağıllarında Namaz Kılabilmek __________ 32

B-Sıcak Havalarda Öğle Namazını Geciktirebilmek ________ 33

C-İmamla Cemaatın Niyetlerinin Bir Olması _ 35

D-İmam Hutbe Okurken Namaz Kılabilmek _ 37

E-Vitir Namazı Ve Hükmü ___ 40

F-Küsûf ve Husûf Namazlarını Cemaatle Kılmak __________ 43

G-Bayram Namazlarından Önce Ve Sonra Nafile Namaz Kılınabilme Durumu  45

Ğ-Namazda Yılan ve Akrep Öldürmek _____ 46

H-Secdeden Kalkış _________ 47

I-Namazı Kaç Rekat Kıldığını Bilmemek ___ 49

İ-Namazı Unutarak Geçirenin Kaza Vakti ___ 51

J-Tahiyatta Şehadet Parmağını Kaldırmak ___ 52

III-ORUÇ ___ 54

A-Şaban Ayının İkinci Yarısında Oruç Tutmak ___________ 54

B-Sadece Cumartesi Günü Oruç Tutma _____ 55

C-Oruçlu Olduğunu Unutarak Orucunu Bozanın Kaza Etme Durumu ______ 55

D-Cünüb Olarak Oruç Tutma _ 56

IV-ZEKÂT __ 57

V-HACC ____ 57

VI-KURBAN  58

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TİRMİZİNİN KAMU VE ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

I-TİRMİZİ’NİN KAMU HUKUKUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ __________ 60

A-Kafire Karşı Müslüman Kişiye Kısas Uygulanması _______ 60

B-Efendinin Cariyeye Devletten İzin Almaksızın Had Uygulama Yetkisi ___ 62

C-Ehli Kitap Arasındaki Davalarda İslam Hukukuyla Hükmetme _________ 63

D-Mahremiyle Evlenen Kişinin Cezası _____ 65

E-Ölü Arazilerin İhyası ______ 67

II-TİRMİZÎ’NİN ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ _ 69

A- Aile Hukuku __________ 69

1-Mut’a Nikahı ___________ 69

2-Köleyi Azat Etmeyi Mehir Saymak ______ 70

3-Süt Bâbalık  72

4-İddet ______ 73

B- Borçlar Hukuku _________ 75

1-Üreticiyi Pazara İnmeden Yolda Karşılama  75

2-Satış Akdinin Gerçekleşme Zamanı ______ 76

3-Musarrât ve Hükümleri ____ 78

4-Faize Tabi Mallarda Cins Birliği _________ 80

5-Şuf’aya Konu Olan Mallar _ 82

SONUÇ _____ 84

BİBLİYOGRAFYA ________ 86

wife affair woman affair husbands that cheat
bystolic free trial coupon bystolic add on copay card

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 17.4.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...