Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

el Kanun el Mesudi

 Kitap Detayı Kitap No : K- 1162  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
el Biruni Muhammed b. Ahmed Ebur Reyhan Astroloji
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Yazma - Baskı -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 1162 Hit : 13030 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Tercemetu Kitabi Batencel fi el Halas min el İrtibak
2 Temhid el Mustakar li Tahkiki Mane el Memer
3 Tahkiku ma li'l-Hind min makületin makbuletin fi'l- 'akl ev merzule
4 Tahdidu Nihayat el Emakin li Tashihi Mesafat el Mesakin / تحديد نهايات الاماكن لتصحيح مسافات المساكن
5 Risale fi Fihristi Kutubi Muhammed b. Zekeriyya er Razi
6 Makale fi Seyri Sehmuyi es Saade­ti ve el Ğayb
7 Makale fi istihraci el Evtar fi ed Daire bi havassı el Hatti el Munhani fiha
8 Makale fi hikayeti tarikı'l-Hind fi'stihraci'l-umr
9 Makale fi en Niseb Elleti beyne el Filizzat ve el Cevahir fi el Hacm
10 Kitabu Tastihi es Suver ve Tebtihi el Kuver
11 Kitab fi istiabi el Vücuh el Mumkine fi Sanat el Usturlab
12 İfradu el Makal fi Emri el Ezlal (zilal)
13 Hikayetu el Aleti el Müsemmat bi es-südsi el Fahri
14 Gurretu ez Zicat
15 Fi Raşikati el Hind
16 et Tefhim fi Evaili Sınaati et Tencim
17 es Saydene
18 es Saydele fi et Tıb
19 el Kanun el Mesudi
20 el Cemahir fi el Cevahir
21 el Asar el Bakiye an el Kurun el Haliye

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

el-Kânûnü'l-Mes'ûdî'

Bîrûnî'nin astronomi ağırlıklı ansiklopedik eseri.
421 (1030) yılında Gazneli Sultan Mesud'a sunulan kitap astronomi, trigonometri, astroloji, jeodezi, meteoroloji, coğrafya- peygamberler tarihi ve bir ölçüde hükümdarlar tarihi muhtevalı bir ansiklopedi niteliğindedir ve on bir ana bölüm (makale) içerisinde yer alan 142 alt bölümden (bab) oluşmuştur.
Bîrûnî, eski Grekler'den kendi dönemine kadar gelen astronomiye dair problemleri ve gözlem tablolarını (zîc) yeniden inceleyerek tartışır. Astronomların çeşitli zamanlarda yaptıkları gözlemler hakkında bilgi vermekle yetinmez, ayrıca gerçekleştirdiği yeni gözlemlerle o bilgilerin doğruluğunu kanıtlamaya çalışır; bu arada kendisinin de yanılabileceğini hatırlatarak her zaman eleştiriye açık olduğunu belirtir. M. Fatin Gökmen'e göre. Bîrûnî Hindistan'daki araştırma ve incelemelerini tamamlayıp döndükten sonra astronomik gözlemlerine başlamış ve düzen-lediği tabloları el-Kânûnü'l-Mes'ûdî'de ortaya koymuştur. Bu tabloların güneşe ait olanlarını Gazne'deki gözlemleri üzerine bina etmiş, ay ve gezegenlerinkini Habeş el-Hâsib ve Bettânî'nin zîclerinden. sabit yıldızlara ait olanı da Abdurrahman es-Sûfî'nin Şuverü 'î-kevâkibi'ş-şâbite'-sinden almıştır. el-Kânûnü'I-Mes'ûdî, yalnız İslâm astronomisi için değil aynı zamanda asıl metinleri kaybolan Kaide ve Grek astronomileri için de birinci derecede önemli bir kaynaktır ve mevcut Grek metinlerinde görülmeyen Bâbil astronomisinin parametrelerini de ihtiva etmektedir.
Kitabın ilk bölümü kozmik varlığın genel tasviri hakkındaki bilgilerle başlamaktadır. Diğer bölümler çeşitli takvimleri birbirine çevirmek, trigonometri, dönencelerle burçlar kuşağı, irtifa almak, güneşin eğimi, güneş tutulması yardımıyla bir yerin boylamını tashih etmek, enlem ve boylamı belli iki nokta arasındaki mesafeyi bulmak, takvimleri birbirine çevirme yöntemleri, güneşin ortalama hareketinin hesaplanması, ayın başucu noktasının değişken olduğu, ayın düzenli ve düzensiz hareketleriyle ilgili görüşler, güneşle ayın kavuşum ve istikbal durumları, ay ve güneş tutulmaları ve sabit yıldızlar gibi çok çeşitli konulan içermektedir.
el-Kanûnü'l-Mes'ûdî'nin Türkiye kütüphanelerinde mevcut altı nüshasından en eskisi 436 (1045). en yenisi de 1047 (1637) istinsah tarihlerini taşımaktadır. Eserin trigonometriye ait kısmı Die trigonometrischen Lehren des al-Bîrûnî (Hannover 1907), Gazne ve İskenderiye şehirlerinin enlem ve boylamlarıyla yerkürenin enlem ve boylamlarına dair kısımları Kari Schoy tarafından tercüme ve dipnotlanyla birlikte neşredilmiştir. Kari Schoy ayrıca bu konuda "Aus der astronomischen Geographie der Araber. Originalstudien aus al-Qânün al-Mas'üdi" başlıklı bir inceleme yayımlamıştır.  Eserin dünya coğrafyasına ait kısmının metni çeşitli nüshalar karşılaştırarak Zeki Velidi To-gan tarafından neşredilmiştir. Kitabın tamamının neşri ise çeşitli nüshalar karşılaştırılıp Beyazıt Devlet Kütüphanesindeki nüsha esas alınarak üç cilt halinde Haydarâbâd-Dekken'de gerçekleştirilmiştir (1373/1375/1954-1956).

Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 23.7.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...