Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0

Rahim Nakli Caiz midir, D.İ.B Kurumunun Konu İle İlgili Fetvası

 Kitap Detayı Kitap No : F-378  
Soru: Rahim naklinin cevazı var mıdır?
husbands who cheat open dating for married men
website women affair open
wife affair click here husbands that cheat
married men affairs i cheated on husband my boyfriend cheated on me with a guy
what are aids symptoms symptoms for aids/hiv new hiv treatment
bystolic copay savings card bystolic manufacturer coupon
manufacturer coupon for bystolic bystolic copay savings card
drug coupon cialis trial coupon


Özelliği İlim Dalı Konusu
Hanefi Fıkıh Organ Nakli,
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Eyüp Gündoğan,Veli Yalçın Önder Nar  
       
Fetva No: F-378 Hit : 4363 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Makale Yazarına ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Makaleler    

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Fetva Detayı   

Soru: Rahim naklinin cevazı var mıdır?

el Cevab: Caiz değildir.

Mülahaza: Veli Yalçın
[-Diyanet: Kurulumuzca aşağıdaki şartlara uyularak yapılacak organ ve doku naklinin caiz olacağı sonucuna varılmıştır. Zaruret halinin bulunması, yani hastanın hayatını veya hayatî bir uzvunu kurtarmak için, bundan başka çaresi olmadığının, meslekî ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen bir tabip tarafından tespit edilmesi, Hastalığın bu yoldan tedavi edilebileceğine tabibin zann-ı galibinin bulunması, Organ veya dokusu alınan kişinin, bu işlemin yapıldığı esnada ölmüş olması, Toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından organ veya dokusu alınacak kişinin sağlığında ölmeden önce) buna izin vermiş olması veya hayatta iken aksine bir beyanı olmamak şartıyla, yakınlarının rızasının sağlanması, Alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması, Tedavisi yapılacak hastanın da kendisine yapılacak bu nakle razı olması gerekir.
el-İsra Suresi , 70; et-Tin Suresi, 4
el-Hidaye, el-İnaye ve Feth'ül-Kadir 1/65; Fethu babi'l-İnaye, 1/126; Fetevay-ı Hindiye, 2/390
Cessas, Ahkamü'l-Kur'an, 1/156; İbnü'l-Arabi, Ahkamü'l-Kur'an, 1/55; Kurtubi, 2/232 ve 7/73; İbn Hazm, el-Muhalla, 7/426
Fetevay-ı Hindiye, 2/296; el-Va'yü'l-İslami, Sayı 137, Yıl 1396, Kuveyt; Istılahat-ı Fıkhiye, 3/157
Fetevay-ı Hindiye 2/390
Din İşleri Yüksek Kurulu]

el Cevab:
T.C Diyanet İşleri Başkanlığının 3 Mart 1990 13 sayılı Organ Naklinin Cevazıyla alakalı kararı Hakkındadır:
Organ nakli yada organ bağışında bulunmak T.C Diyanet İşleri Başkanlığının 3 Mart 1990 13 sayılı kararıyla fetvaya bağlanmıştır.108 İlgili kurumun Din İşleri Yüksek Kurulu üç şarta riayet edilmesi halinde organ naklinin caiz olacağını, hatta sevap olacağını karara bağlamıştır.
Bu üç şart şunlardır;
1-Organı alınacak şahıs tıbben ölmelidir.Tıbbi ölümle kasdedilen beyin ölümüdür.
2-Organ sahibinin ölmeden önce organlarını bağışlamış olması, ya da çevresinin (mirasçıları kastediliyor olsa gerektir)organ nakline izin vermesi.
3-Organlar herhangi bir şekilde alışveriş metaı haline getirilmemelidir.
Bir yetkilinin ifadesine göre; ('''Organ bağışı Kur' anı Kerimdeki "Bir kimseye hayat veren bütün insanlara hayat vermiş gibidir" ayetine göre caizdir hatta büyük sevaptır ve organ bağışında bulunan kişi hayat verdiği insan sebebiyle o yaşadığı müddetçe sevap kazanacaktır.
Öldükten sonra diriliş yeni bir hayat olduğundan organlarını bağışlayan bir insanın dirilişten sonra organları tam olacaktır. İnsanların organlarının ahirette eksik olacağı gibi bir endişeye kapılmalarına gerek yoktur.'')
-Hâlbuki; ölenin tıbben ölmesi şartı Şer' an geçersiz bir şarttır. Bir insanın dinen öldüğünün kabul edilebilmesi için İslam Fıkhında tarif edilen şekilde ölmesi gereklidir.
İslam fıkhında ölüm; ruhun bedenden ayrılması şeklinde tanımlanmıştır. Ve bir insan hakkında ölüm hükümleri ölüm tam olarak gerçekleştiğinde uygulanılır.
Ölüm alametleri belirdiğinde ya da insanın öleceğine dair kesin bir kanaat oluştuğunda değil.
Uzmanların ifadelerinden anlaşıldığı kadarıyla tıbbı ölüm(beyin ölümü) şeklinde tabir edilen şey, ölümün başlaması halidir. Ve ifade edildiği üzere ölüm ameliyesi tamamlanmadan bir insana ölü muamelesi yapılamaz.
Ölmüş bir bedene ya da uzuva hayat verilmesi insan takatinin dışındadır. Ölü bir uzuv bir canlıya nakledildiğinde bu nakil sebebiyle tekrar hayat bulmayacağı behadaten sabit olduğuna göre, nakledilen uzuvlar daha insan ölmeden evvel sahibinden alınıyor demektir.
Buna göre organın ölüden değil diriden alındığı ortaya çıkmaktadır. bu cinayettir.
İkinci şartta söz konusu edilen ölünün izni ya da çevresinin izni Şer' an geçersiz bir şarttır.
Bu şart ancak insan bedeninin insanın malı olduğu isbat edildiği takdirde bir dayanağı olabilir.
Eğer ikinci şart bu anlayışa göre koşulmuşsa fetvanın şartları arasında bir çelişki söz konusu olacaktır.
Yani; İnsan bedeni insanın malıysa ve buna göre hibe edilmesi caiz oluyorsa;
a-İnsan hayattayken sevdiği bir insana bazı organlarını bağışlayabilmeli hatta parasal yönden sıkıştığında ölmektense organlarından bazılarını para karşılığı satabilmelidir. Halbuki fetvada organların alışveriş metaı haline getirilmemesi şartı koşulmuştur.
Organların alışveriş metaı haline getirilmeden bağışlanması şartı koşulmaktadır. Halbuki Usul-u Fıkıh kaidesi gereği, satılması caiz olanın hibe edilmesi, hibe edilmesi caiz olanın satılması caizdir.
Eğer organ bağışı caizse, satılması niçin yasak olsun ki?
Bilindiği gibi hür bir insanın kendisini bir meta gibi satması haramdır.
Aynı şekilde bir kadın ya da erkeğin vücutlarını ya da uzuvlarından birisini bir başkasının kullanımına sunmaları ya da Şer'i esaslarla çelişecek şekilde kiralamaları da haramdır.
Görüldüğü gibi bu fetvanın bir defa daha gözden geçirilmeye ve doğru anlaşılmasını temin açısından daha fazla izaha ihtiyacı vardır.
Öldükten sonra diriliş esnasında organların tam olacağı genellemesi hatalı bir genellemedir. İntihar ederek ölenler vücutlarından ifsad ettikleri (bozup parçaladıkları) organlarının öylece bırakılıp düzeltilmemesiyle cezalandırılacaklardır.
Yine intihar edenler intihar da kullandıkları aletle eziyet edilip cezaya tabi tutulacaklardır. Şehidler Allah'ın huzuruna kanları akar vaziyette çıkacaklardır.
Bunlara göre vücutlarını yada bir organlarını bağışlayanlar da organsız kalmakla yada eksik organlı olmakla cezalandırılacaklardır.
Organların tam olması ve dünya hayatındaki organlar üzerinde gerçekleşen değişikliklerin düzeltilip tam ve sağlıklı bir bedene sahip olunması hesap vermenin bitmesinin akabinde Cennete girilirken gerçekleşecektir. Cehenneme girip akabinde cezaları biten bir kısım günahkâr müminlerin azap izlerinin yıkanacakları bir nehirde izale edileceği naslarla sabittir.
Bütün bunlara göre organ bağışından geri kalınmaması için söylenilen, ahirette yeni bedenlerimizin olacağı tezindeki bu genellemenin hatası ortaya çıksa gerektir.
Bu tez itikadi açıdan da hatalıdır. Ehl-i Sünnet inancına göre de diriliş, dünya'daki bedenlerimizin aynılarının tekrar bir araya getirilmesiyle olacaktır. Eski bedenlerimizin bir benzerlerinin yaratılmasıyla değil.

Mülahaza: Veli Yalçın
-Mesele zaten neyin zaruret olup olmadığı ve buna kimin karar vereceği. Malum dinimizde zaruret, haramları mübah yapar ki buna (İslami ve tıbbi vb) uzmanlar karar verecektir gerekçeli olarak... Birisinin reddiye yazmasıyla olmaz bu işler.

el Cevab: Uzmanı olmadığınız konularda kanaat izhar etmemelisiniz.
Zaruretler her şeyi mübah kılmaz. Bazı şeyleri bazı şartlarda mübah kılar.
Cevaz fetvası veren ilim adamları yazdıkları delillerde çelişki içerisindedirler.
Yukarıdaki iki makaleyi okuyun.

İslami ilimler açısından yeterlilik düzeyinde olan çok sayıda ilim adamı ''organ naklinin'' cevazına dair öne sürülen delillerin ''vah'' olduğunu yazdıkları eserlerde ifade etmişlerdir.
-Merhum Said Ramazan el Buti cevaza dair hiçbir vecih bulamayınca, idamlıkların organlarından faydalanılabilir mi konusunu bile değerlendirmişti.
Delil diye öne sürülen iddiaları usulü fıkıh ve fıkıh okumuş mübtediler bile kolayca nakz edebilir.
Ama insanlar medeni gelişmenin önünde manisiniz, bilimle çelişiyorsunuz , töhmeti altında kalmamak için olmayacak şeylere eğer olursa şeklinde bir vecih koyarak, şöyle olursa cevaz durumu oluşur diyerek meseleyi savuşturmaktadırlar.
Arab alemin de bire bir konuştuğum çok sayıda fakih özel meclislerde durumu itiraf ederken genel meclislerde fetva konseyinin diyanetinkinden daha uygun bir dille yazılmış fetvasına atıfta bulunarak meseleyi savuşturuyorlar.

Hakka talib olan hakkı görmeye çalışır. Hevasına yol arayan elbette bir yol bulur.


Organ Naklinin Hükmü İçin Linke Tıklayınız;

http://www.eskieserler.com/Eski/Eserler/Fetva/379/Organ-Naklinin-Hukmu.asp?LID=TR&ID=379

 • click here women that cheat on their husbands married affairs
 • wife affair woman affair husbands that cheat
 • free abortion pill dilatation & curettage pro life abortion
 • prescription discount coupon survivingediscovery.com discount coupons for cialis
 • sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
 • bystolic generic name what is the generic for bystolic
 • Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Sümeyye Abaci / 17.11.2014  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...